Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α), του
Ν.3463/2006 του άρθρου 75,79,93 παρ.3, του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246 Α ) άρθρο 3 παρ. γ
και άρθρο 17, Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α) άρθρο 38, Π.Δ 12/2005 (ΦΕΚ 10Α),
Υγειονομική Διάταξη Υ1Γ/Γ.Π./οικ 96967/08-10-2012(ΦΕΚ 2718Β) και άρθρα 19 και
66 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958 και στην προσπάθεια να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο την ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη Στρεφίου, ανακοινώνει τα εξής:
1) Η ετήσια εμποροπανήγυρη Στρεφίου θα λάβει χώρα και φέτος, στον ίδιο χώρο
που διενεργείται κάθε χρόνο, από 13 Οκτωβρίου 2019 έως και 19 Οκτωβρίου 2019.
2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατέχουν τις νόμιμες άδειες και τα προσόντα που
ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
3) Ο Δήμος ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους εμπόρους και μικροπωλητές που
επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη Στρεφίου, να προσέλθουν στον
Δήμο (Δημαρχείο, κτίριο ΞΕΝΙΑ), προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας συμμετοχής.
4) Ο Δήμος περιορίζεται αποκλειστικά στη διάθεση του χώρου (θέσης) για έναν έκαστο των
ενδιαφερομένων και δεν φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση, ούτε αναλαμβάνει καθοιονδήποτε
τρόπο ευθύνη για τις όποιες άλλες εργασίες ή κατασκευές απαιτούνται για την άσκηση της
εμπορικής τους δραστηριότητας και διενέργεια της εμποροπανήγυρης. Την όλη επιμέλεια και
ευθύνη της διοργάνωσης και λειτουργίας της δραστηριότητας αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι
ενδιαφερόμενοι που συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη, (με νόμιμο εκπρόσωπο που θα
επιλέξουν οι ίδιοι στις (13/09/2019 και ώρα 12:00μμ) σύμφωνα με τη λεπτομερή
ανακοίνωση του Δήμου που έχει αναρτηθεί στο Δημαρχείο.
5) Η ημερομηνία συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημόσια κλήρωση
για την χορήγηση των αδειών συμμετοχής καθώς επίσης και για την δημόσια κλήρωση
των θέσεων τοποθέτησης των αδειοδοτούμενων ορίζεται η 20/09/2019 και ώρα
18:30.
6) Οι οικονομικές υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων που συμμετάσχουν στην
εμποροπανήγυρη, προς το δήμο, θα εκπληρώνονται συγχρόνως με την παραχώρηση
της σχετικής θέσης τους και της άδειας που θα τους χορηγεί κατά νόμο ο Δήμος.
Επειδή από το νόμο οι άδειες είναι προσωποπαγείς, η παραχώρηση των θέσεων θα γίνεται
προσωπικά σε έναν έκαστο των ενδιαφερομένων.
Δεκτές και νόμιμες εξουσιοδοτήσεις.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:-Αίτηση με στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο
,αντικείμενο δραστηριότητας, Α.Φ.Μ., διεύθυνση-τηλέφωνο). -Πρωτότυπη άδεια που
κατέχουν για την συμμετοχή τους, α)σε υπαίθριες αγορές(υπαίθριοι πωλητές) ή β) σε
κυριακάτικες αγορές ή γ) άδεια άσκησης υπαίθριου(στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου
ή δ) άδεια άσκησης επιτηδεύματος πρόσφατα θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ (για
τους λοιπούς εμπόρους)ή απόδειξη ταμειακής μηχανής.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Αρχαίας
Ολυμπίας και στα τηλέφωνα 2624029077.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest