Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ενημερώνει τους δημότες με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, ότι υπάρχει η δυνατότητα επανασύνδεσής τους στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150 (ΦΕΚ6302/Β/29-12-2021).

Απαραίτητη προϋπόθεση οι καταναλωτές να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31/12/2021, να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 15/02/2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων.

Επιπλέον θα πρέπει να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ και η αποσύνδεση παροχής ρεύματος ν΄ αφορά την κύρια κατοικία του υπό εξέταση δικαιούχου.

Κατόπιν αυτών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ η οποία διατίθεται από το Δήμο και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.         Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

2.         Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

3.         Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

4.         ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του  νοικοκυριού.

5.         Αντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

6.         Έγγραφο ληξιπρόθεσμης οφειλής από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

7.         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

8.         Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.  Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

9.         Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

10.       Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το τελευταίο φορολογικό έτος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας κλπ).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας κατόπιν ραντεβού και επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας στο τηλ. 2624022549 εσωτ. 5 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:30 έως 13:30. Να σημειωθεί ότι το Κέντρο Κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020.

Η αναλυτική ανακοίνωση:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest