Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ 237.1.4/2022 απόφαση του Δ.Σ του Πράσινου Ταμείου η Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων έχει ως στόχο να συμβάλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης, μέσω της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και προσανατολίζεται στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης για τους παραπάνω χώρους για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.

Κατά την υλοποίηση των Υπηρεσιών για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων, υλοποιείται:

i.              Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και κατάταξη των χώρων αυτών σε μία (1) από τις τέσσερις (4) κατηγορίες, όπως ορίζει η παρ.2 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020 και στη συνέχεια,

ii.             Ιεράρχηση με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του δήμου, δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, όπως ορίζει η παρ.5 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020.

Για κάθε Δημοτική Ενότητα / Κοινότητα όπου θα γίνει η εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου πόλης, θα παραδοθεί μια αντίστοιχη Τεχνική-αιτιολογική Έκθεση που θα συνοδεύεται από μία Γεωχωρική Βάση Δεδομένων.

Αρχικά απαιτείται η αναζήτηση δεδομένων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου με στόχο την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, αφενός με την καταγραφή του συνόλου των χαρακτηρισμένων από το Σχέδιο Πόλης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων, και αφετέρου με τον εντοπισμό των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε δικαστική εκκρεμότητα ή είναι πολεοδομικά αρρύθμιστοι.

Στην συνέχεια θα δημιουργηθεί Γεωχωρική Βάση Δεδομένων με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο για το σύνολο της πολεοδομικής ενότητας, όπου θα αποτυπώνονται τα χωρικά δεδομένα με τα αντίστοιχα περιγραφικά τους στοιχεία (attributes).

Στα περιγραφικά δεδομένα των χωρικών στοιχείων του «Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου», θα πρέπει είναι αποθηκευμένα τα στοιχεία ταυτοποίησης και αναγνώρισης κάθε πολυγώνου, όπως: ταυτότητα συστήματος, ονομασίας αναγνώρισης, πολεοδομική ενότητα, Χρήσεις κ.α.

Μετά την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης θα εντοπιστούν οι Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε δικαστική εκκρεμότητα ή είναι πολεοδομικά αρρύθμιστοι και θα δημιουργηθεί ένα νέο Γεωγραφικό επίπεδο, διατηρώντας όλα τα χαρακτηριστικά (attributes) που προέρχονται από το αρχικό επίπεδο με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, με επιπρόσθετες τις παρακάτω πληροφορίες:

1.Κατηγοριοποίηση τους σε μια από τις τέσσερεις (4) καταστάσεις που ορίζει η παρ.2 του άρθρου 92:

•             «χώροι, για τους οποίους έχει αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση δυνάμει δικαστικής απόφασης»

•             «χώροι, για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης περί της άρσης»

•             «χώροι, για τους οποίους έχει αυτοδικαίως αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, αλλά δεν έχει κατατεθεί αίτηση για την τροποποίηση του σχεδίου»

•             «λοιποί χώροι, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις»

2. Ημερομηνία συμβάντος, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη Περιγραφή, για τις παραπάνω κατηγορίες 1, 2 και 3, όπου θα καταχωρούνται συμπληρωματικές πληροφορίες που θα τεκμηριώνουν την παραπάνω κατηγοριοποίηση.

3. Ιεράρχηση με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του δήμου, δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Η Ιεράρχηση, θα συνοδεύεται με τεκμηρίωση η οποία θα περιλαμβάνει ενδεικτικά κριτήρια όπως:

  • Πληθυσμιακή πυκνότητα και κατ’ επέκταση εξυπηρετούμενος πληθυσμός, που θα συνδέεται με τον συγκεκριμένο χώρο.
  • Κατηγορία και είδος Κοινόχρηστου ή Κοινωφελούς χώρου σε σχέση με το   απαιτούμενο συνολικό πλήθος από τον πολεοδομικό σχεδιασμό.
  • Απόστασή του από άλλο υλοποιημένο Κοινόχρηστο / Κοινωφελή χώρο.
  • Υπολειπόμενο χρόνο για άρση αυτοδικαίως της απαλλοτρίωσης.
  • Έκταση των ΚΧ και ΚΦ χώρων που απωλέσθηκαν μετά από άρση  απαλλοτρίωσης και τροποποίησης σχεδίου.

Τα στοιχεία κατηγοριοποίησης των περιπτώσεων της παρ·2 του άρθρου 92 του ν.4759/20 αντλούνται από την πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής Ταυτότητας Δήμου, του άρθρου 65 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017) ή, εφόσον αυτή δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί, λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.

Στην περίπτωση εγκεκριμένων τροποποιήσεων ρυμοτομίας, αυτές θα πρέπει να έχουν ενσωματωθεί στο παραδοτέο, έτσι ώστε να εμφανίζεται η ισχύουσα κατάσταση.

Η ψηφιακή μορφή του παραδοτέου θα είναι σε έναν από τους ανοικτούς μορφότυπους, ESRI Shapefile ή GeoJSON ή GML, ως Γεωγραφικό επίπεδο πολυγωνικής μορφής με κλειστά πολύγωνα χωρίς επικαλύψεις.

Το σύστημα αναφοράς συντεταγμένων της Γεωχωρικής Βάσης θα είναι το ΕΓΣΑ 87.

Τεχνική Έκθεση

Η Τεχνική Έκθεση θα τεκμηριώνει το περιεχόμενο της Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων, δίνοντας τα απαραίτητα αναλυτικά στοιχεία για κάθε ένα από τα αντικείμενα του επιπέδου «Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί».

Η Τεχνική Έκθεση θα περιλαμβάνει την πορεία υλοποίησης και εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης, την Μεθοδολογία υλοποίησης της γεωχωρικής βάσης δεδομένων, θα αναλύεται το περιεχόμενο των εγγράφων στη Γεωχωρική Βάση Δεδομένων, την τεκμηρίωση ιεράρχησης για την αντίστοιχη αναγκαιότητα και θα προτείνονται δράσεις καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών.

Η Τεχνική Έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από παραρτήματα που περιλαμβάνουν πίνακες, χάρτες (αποσπάσματα) και λοιπό υλικό που θα συμπληρώνει την Τεχνική Έκθεση.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest