Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Έχοντας  υπόψη:

1.Τη  διάταξη  του  άρθρου  163  του  Ν.3584/2007  (Φ.Ε.Κ. 143  /Α’/28.06.2007)  Κώδικας  Κατάστασης ∆ημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚ∆ΚΥ), τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ    87/Α’/07-06-2010)  και  τις  διατάξεις  των  άρθρων 68  και  213  του  Ν. 4555/2018  (Φ.Ε.Κ. 133/Α’/19-07-2018) ως ισχύουν.

2.Τις διατάξεις των άρθρων 11-17 ΚΚ∆ΚΥ.

3. Την με αριθμ. Πρωτ.: 6056/2019 (ΑΔΑ 6ΣΩΘΩΨ5-Ζ1Β)  απόφασή   μας,   με   την   οποία   ορίσθηκαν  τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.

4. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του και συγκεκριμένα την παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γνώσεων, γραπτά ή προφορικά.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Α. Την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη του ∆ήµου µε τα παρακάτω ειδικότερα αντικείμενα και τα αντίστοιχα προσόντα:

  Με καθήκοντα παροχής συμβουλών για θέµατα Τεχνικών Έργων και Υποδοµών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιώσιµης Ανάπτυξης, του ∆ήµου Αρχαίας Ολυμπίας.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest