Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Παιδείας και Αθλητισμού τον Παναγόπουλος Λύσανδρος.

Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Παιδείας και Αθλητισμού τον Μουζής Αντώνιος.

Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

ΣΤ. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. λήγει την 31-12-2023, πάντοτε δε, με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.