Αλλαγές στο σχήμα της Δημοτικής Αρχής Αρχαίας Ολυμπίας προκύπτουν μετά την απόφαση του Δημάρχου κ. Γιώργου Γεωργιόπουλου να ορίσει νέους Αντιδημάρχους.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου, οι Αντιδήμαρχοι, η θητεία των οποίων λήγει στις 31-12-2023, παραμένουν επτά, καθώς στις πέντε ήδη θεσμοθετημένες Αντιδημαρχίες διατηρούνται οι δύο επιπλέον, όπως ορίζει ο νόμος για τους Δήμους που βρίσκονται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Έτσι, με την απόφασή του ο κ. Γεωργιόπουλος ορίζει τους εξής Αντιδημάρχους:

 1. Τον κ. Αρβανίτη Βασίλειο του Κωνσταντίνου αναπληρωτή Δήμαρχο και α) έμμισθο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
 2. Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου και την κείμενη Νομοθεσία.
 3. Την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Συντήρησης Πρασίνου (πλην των όσων σχετίζονται με τη Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Ολυμπίας) οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου και την κείμενη Νομοθεσία
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ιδίως την ευθύνη της αγροτικής οδοποιίας καθώς και τη διαχείριση οχημάτων και μηχανημάτων (πλην των απορριμματοφόρων).
 5. Την τέλεση πολιτικών γάμων

β) κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Λαμπείας και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 1. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 3. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 4. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 5. Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 6. Την τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Λαμπείας.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί τα καθήκοντά του και μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής.

 • Τον κ. Φλέσσα Παναγιώτη του Θεοδώρου έμμισθο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών

και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες των Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

 1. Την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων ήτοι των Τμημάτων Τεχνικών Έργων, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών (πλην των θεμάτων που αφορούν στη συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των επεκτάσεων εξηλεκτρισμού) και του τμήματος Πολεοδομίας, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στην κείμενη νομοθεσία.
 2. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
  1. Τον κ. Γιαννακόπουλο Πέτρο του Νικολάου έμμισθο, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
 3. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Τουρισμού και Απασχόλησης
 4. Τη διαχείριση των θεμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
 5.  Την τέλεση πολιτικών γάμων
  1. Τον κ. Κωσταριά Φώτιο του Αγγέλου έμμισθο α) καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Τοπικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
 6. Την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Συντήρησης Πρασίνου (σε ότι αφορά την Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Ολυμπίας), οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου και την κείμενη Νομοθεσία
 7. Την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 8. Την οργάνωση, τη παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των έργων που αφορούν στη συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
 9. Την τέλεση πολιτικών γάμων

β) ως κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 1. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 2. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 3. Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων.
  1. Τον κ. Παναγόπουλο Λύσανδρο του Κωνσταντίνου α) άμισθο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και  Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:  
 4. Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου και την κείμενη Νομοθεσία
 5. Την τέλεση πολιτικών γάμων

β) κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Λασιώνος, και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

 1. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 3. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 4. Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων.
 5. Τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Λασιώνος

Με διάρκεια θητείας μέχρι την ημερομηνία λήξης της κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, ο Δήμαρχος ορίζει τους εξής Αντιδημάρχους:

 • Την κ. Αντωνοπούλου Ροϊδούλα του Ιωάννη άμισθη, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών Ψηφιακής Μετάβασης και Παιδείας, και της μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες: 
 • την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου, Τμήματος ανθρώπινου δυναμικού & διοικητικής μέριμνας και του Τμήματος ΚΕΠ.
 • Τη διαχείριση των Ολυμπιακών θεμάτων αλλά και των θεμάτων Διεθνών Σχέσεων, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
  • Τον κ. Αναστασόπουλο Νικόλαο του Δημητρίου ως άμισθο Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνίας των Πολιτών και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες: 
 • την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας (εξαιρουμένων των αντικειμένων που σχετίζονται με θέματα Παιδείας και Πολιτισμού)
 • την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Όλοι οι Αντιδήμαρχοι, τέλος, αναλαμβάνουν:

 1. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 2. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς τους.
 3. Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

ΔΕΙΤΕ ή ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest