ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Φορέας Υλοποίησης: ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 3.620.000,00 € Χρηματοδότηση: Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ.  . 3759/22-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΡΒ46ΜΤΛ6-ΓΓ1) Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου

Περισσότερα »

ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Φορέας Υλοποίησης: ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 335.000,00 € Χρηματοδότηση: Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ.  . 3759/22-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΡΒ46ΜΤΛ6-ΓΓ1) Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου

Περισσότερα »