ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το τεύχος αυτό της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς όρους, με βάση τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών τευχών δημοπράτησης και στοιχείων της μελέτης, θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, που θ’ αναδειχθεί από την Δημοπρασία οι πάσης φύσεως εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ) ΤΚ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ», τα είδη και όλες οι ποσότητες των εργασιών περιέχονται στον προϋπολογισμό της μελέτης που ανέρχεται στο ποσό των 240.700,14 € που περιλαμβάνει Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος 18%, απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%.

Β. Ορισμοί

  1. Εργοδότης ή Κύριος του έργου ή Φορέας κατασκευής είναι ο Ο.Τ.Α. για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η σύμβαση.
  2. Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Τ.Α.
  3. Ανάδοχος είναι ή Εργοληπτική Επιχείρηση που αναλαμβάνει έπειτα από δημοπρασία την εκτέλεση των εργασιών που καθορίζονται από τη Συγγραφή αυτή ή τμήματός τους. Επίσης, τους τυχόν νόμιμους εκπροσώπους του, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους να ενεργούν για λογαριασμό του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
  4. Σύμβαση είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ εργοδότη και αναδόχου για την κατασκευή του έργου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3.
  5. Προϊσταμένη Αρχή είναι το όργανο του Ο.Τ.Α. όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του ΠΔ.171/87.
  6. Τεχνικό Συμβούλιο είναι το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας.
  7. Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. είναι η Γενική και η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Αρχεία άρθρου