Ο Δήμαρχος Γεώργιος Γεωργιόπουλος προκηρύσσει  με ανοιχτή διαδικασία μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΚΑΥΚΩΝΙΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης με αναθεώρηση και ΦΠΑ 10.000,00€  από πιστώσεις  ΔΕ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (με ΕΟ & ΓΕ & απρόβλεπτα):

1. κατηγορία Οικοδομικά προϋπολογισμού  7.971,02€  χωρίς αναθεώρηση και χωρίς  ΦΠΑ (24%)

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125  Ν.4412/2016)

H δημοπρασία θα γίνει την  01 /10  /2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ [i] καθώς   και επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για αντίστοιχα έργα  που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του  άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται  στον διαγωνισμό. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου :  τρεις ( 3 ) μήνες.

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα γραφεία του Φορέα κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες το αργότερο μέχρι  29/09/2020καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.arxaiaolympia.gov.gr).

Επίσης μπορούν να διατεθούν ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους εφόσον ζητηθούν εγκαίρως έως  28/09/2020.

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ.  2624022250 , & fax 26240 – 23465, αρμόδιος υπάλληλος  κ. Τασία Δρακούλη)  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

    Αρχαία Ολυμπία,   16 /09 / 2020

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ


Αρχεία άρθρου