Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας κατ’ εφαρμογή:

  • Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
  • Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
  • Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β/2017)

θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) διαγωνισμού έργου της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ (ηλεκτρονικό μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων).

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του:

  • ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  1.165.888,00  ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Η επιτροπή διενέργειας κληρώσεων του άρθρου 5 παρ. 5.4.1 της υπ΄ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 Απόφασης, η οποία ορίστηκε για την διενέργεια των ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ. για το έτος 2020, με την υπ’ αριθμ. 15/2020 (ΑΔΑ: Ω8ΠΜΩΨ5-25Η) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

Τακτικά μέλη

Μπέλτσος Αθανάσιος , Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός, ως Πρόεδρος

Δρακούλη Τασία, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, ως γραμματέας

Αναπηρωματικά μέλη

Ελένη Βελισσάρη, Πολιτικός Μηχανικός, ως Πρόεδρος

Χριστάκη Αιμιλία, Πολιτικός Μηχανικός, ως Γραμματέας

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  23-12-2020 και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Χ. Κοσμόπουλου 1, 27065, Αρχαία Ολυμπία μέσω της ιστοσελίδας https://mimed.ggde.gr.

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας https://arxaiaolympia.gov.gr

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών https://www.ggde.gr

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης   

                    Αθανάσιος Μπέλτσος

          Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός

Αρχεία άρθρου