Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών, για την προμήθεια με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΟΛΟΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 100.000,00 € με ΦΠΑ 24% από πιστώσεις  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΑΤΑ 2020.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

   Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την κατασκευή μίας παιδικής χαράς του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (στην Τοπική Κοινότητα Φολόης), με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση των  χώρων αυτών  του Δήμου, καθώς στην ορθή, λειτουργική ανασχεδίαση της παιδικής χαράς, πληρώντας τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, με απώτερο σκοπό κυρίως τη βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, όλων των ηλικιακών ομάδων.

Οι προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014) , όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων ( CPV ) : 37535200-9: Εξοπλισμός παιδικής χαράς

Οι χώροι των παιδικών χαρών θα πρέπει να παραδοθούν με πιστοποιητικό καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ως εξής:

  • Τα όργανα παιχνιδιού πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού.
  • Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176 και ΕΝ1177 καθώς και να πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ71.3 (μετανάστευση ορισμένων στοιχείων) και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού.
  • Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση κατά ΕΝ 60598-1, 60598-2-3 και ΕΝ 62262, επί ποινή αποκλεισμού
  • Η προμηθεύτρια εταιρεία του εξοπλισμού των παιχνιδιών, των δαπέδων και του αστικού εξοπλισμού πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001. Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται  επί ποινή αποκλεισμού.
  • Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του υπευθύνου που θα αναλάβει, βάσει σχετικής επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης του συμμετέχοντος, την εγκατάσταση των προσφερόμενων εξοπλισμών, σχετικά με εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς, δαπέδων και αστικού εξοπλισμού.
  • Η παραλαβή  των ειδών γίνεται, αφού έχει προσκομιστεί το πιστοποιητικό  συμμόρφωσης της παιδικής χαράς από τον ιδιωτικό  φορέα πιστοποίησης και των σχετικών πιστοποιητικών κατά ΕΝ1176:2017.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της 19/2019 τεχνικής μελέτης.

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών της 19/2019 τεχνικής μελέτης επιφέρει αυτόματα απόρριψη ολόκληρης της προσφοράς. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.ΗΜΕΡΑ 10/08 /2020 & ώρα   13:00 ΗΜΕΡΑ  03/09/2020 & ώρα   13:00ΗΜΕΡΑ   09/ 09/2020 & ώρα  13:00  

Δικαιούμενοι συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. (άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16) οι οποίοι καλύπτουν τα δικαιολογητικά και απαιτήσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή[1] για την υποβολή προσφοράς[2].

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της προμήθειας. Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 1% του ενδεικτικού προϋπολογισμού  χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό οκτακοσίων επτά ευρώ (807,00) και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της ή έως την ολοκλήρωση της προμήθειας και την πλήρη λειτουργία των παιδικών χαρών (πιστοποιήσεις).

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της περίληψης της διακήρυξης, βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 προς υπογραφή της σύμβασης την οποία αναλαμβάνει και να καταθέσει τις κατά το άρθρο 8 της παρούσας εγγύηση καλής εκτέλεσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στην διακήρυξη και στα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας www.arxaiaolympia.gov.gr και στην Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr ).

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ.  2624022549 , & fax 26240 – 23465, αρμόδιος υπάλληλος    κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος )  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

           Αρχαία Ολυμπία,       06/08 / 2020

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ


Αρχεία άρθρου