Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της κηρυγμένης απεργίας-αποχής της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ από τις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) από τις 23-11-2020 έως 12/03/2021 δεν ήταν δυνατή η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών στις 17-12-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. για το διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 93479 και τίτλο “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ”, προϋπολογισμού 366.000,00 με Φ.Π.Α.

Με την με αριθμό 47/2021 (ΑΔΑ: ΨΥΜΥΩΨ5-ΙΔΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης παρατάθηκε η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των συμμετεχόντων και θα πραγματοποιηθεί στις 30-03-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Αρχεία άρθρου