Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της κηρυγμένης απεργίας-αποχής της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ από τις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) από τις 23/11/2020 έως 12/03/2021 δεν ήτα δυνατή η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών στις 23-12-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. για το διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 94105 και τίτλο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΡΣΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΛΑΔΕΟΥ ΕΩΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΩΣ ΛΙΝΑΡΙΑ”, προϋπολογισμού 1.074.925,84 € με Φ.Π.Α.

Με την με αριθμό 48/2021 (ΑΔΑ: ΨΛΛΟΩΨ5-ΝΤ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης παρατάθηκε η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των συμμετεχόντων και θα πραγματοποιηθεί στις 31-03-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Αρχεία άρθρου