Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω της κηρυγμένης απεργίας – αποχής της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ από τις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) από τις 23-11-2020 έως τις 11-12-2020, δεν ήταν δυνατή η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών στις 23-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για τον διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 93479 και τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ», προϋπολογισμού 366.000,00 € με ΦΠΑ

Με την με αριθμό 227/2020 (ΑΔΑ: ΨΤ4ΜΩΨ5-ΙΩΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης, παρατάθηκε η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων  των συμμετεχόντων και θα πραγματοποιηθεί στις 17-12-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Αρχεία άρθρου