Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ & Ν.Π. ΑΥΤΟΥ», για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, η οποία θα δοθεί: με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), το οποίο υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Ηλείας, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή τον αρμόδιο φορέα που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την ημέρα παράδοσης του.

Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/14).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2020 και 2021, ήτοι:

Α/ΑΕΙΔΟΣΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V.
1.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ09134100-8
   
2.ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ09132100-4

Προϋπολογισμός: Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπό προμήθεια ειδών, ανέρχεται στο ποσό 112.519,58 €, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και αναλύεται ως εξής:

Α/ΑΕίδος ΠρομήθειαςΠοσότητα (σε lt)Τιµή Μονάδος (σε €) χωρίς ΦΠΑΕνδεικτικός προϋπολογισμός (σε €) με Φ.Π.Α.
  1.Πετρέλαιο κίνησης69.8001,12278.365,60
2.Βενζίνη αμόλυβδη  9.5001,30812.426,00
           ΣΥΝΟΛΟ90.741,60
           ΦΠΑ 24%21.777,98
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ112.519,58

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4155/2013, στην Υ.Α. Π1/2390/2013 και στον Ν. 4412/2016.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες (τμήματα) των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, όμως υποχρεούται να προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε ομάδας (τμήματος) επί ποινή αποκλεισμού.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.Δευτέρα 23/11/2020 & ώρα 15:00Πέμπτη 10/12/2020 & ώρα 15:00Δευτέρα 14/12/2020 & ώρα 13:00

ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παρ. 1,2,4 & 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της προμήθειας ή για μέρος αυτής. Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α., ή για κάθε ομάδα για την οποία υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Ισχύς προσφοράς τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της περίληψης της διακήρυξης, βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στην διακήρυξη και στα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας www.arxaiaolympia.gov.gr και στην Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΤΗΛ. 2624022250 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας

 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αρχεία άρθρου