• Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:
 • “ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Ε.Ο. 74 (ΠΥΡΓΟΣ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ) ΜΕ Τ.Κ. ΠΕΛΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-ΤΚ ΦΛΟΚΑ)”   
 • ΑΡ.ΜΕΛ. 50/2020
 • CPV: 45233120-6
 • εκτιμώμενης αξίας: 1.290.322,58€ προ Φ.Π.Α. (24%)
 • Απαγορευόνται οι εναλλακτικές προσφορές
 • Σύντομη περιγραφή έργου:

Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αφορά τη βελτίωση της οδού από Ε.Ο Πύργου –  Αρχαίας Ολυμπίας έως Τ.Κ Πελοπίου και έως Τ.Κ. Πλατάνου, καθώς και της οδού από Αρχ. Ολυμπία έως Τ.Κ. Φλόκα.

Αναλυτικα:

   Από E.O. 74 έως Τ.Κ. Πελοπίου

               Η  συγκεκριμένη οδός αποτελεί τη βασική  οδό επικοινωνίας με την ΤΚ Πελοπίου δεδομένης της πρόσβασης από την Εθνική Οδό Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας,  έχει αυξημένη κυκλοφορία και απαιτεί βελτίωση των τεχνικών όσο και λειτουργικών χαρακτηριστικών της. Στη σημερινή κατάσταση δεν διαθέτει πρόσβαση πεζών, αποτελεί δε την μοναδική σύνδεση του οικιστικού ιστού της κοινότητας Πελοπίου με τις ιδιόκτητες αγροτικές εκτάσεις επί της Εθνικής Οδού.

Στην εν λόγω μελέτη προβλέπεται να γίνει καθαρισμός του ρέματος που εφάπτεται της οδού από αυτοφυή βλάστηση, κατασκευή συρματοκιβωτίων σε επικίνδυνες στροφές που έχουν παρουσιαστεί έντονες υποσκαφές και ενίσχυση επικίνδυνων τμημάτων με λίθους λατομείου καθώς και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε συνέχεια υφισταμένου τοίχου για προστασία της οδού από το πλησίον ρέμα.

Επίσης θα κατασκευαστούν νέα πεζοδρόμια πλάτους 1,50 μ. περίπου στην αριστερή πλευρά της οδού (θα χρησιμοποιηθούν προκατασκευασμένα κράσπεδα από σκυρόδεμα) με κατεύθυνση προς το Πελόπιο από την Εθνική Οδό Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας και μέχρι το γήπεδο Πελοπίου σε μήκος 1100,00 μ, επίσης πεζοδρόμηση μετά τη σιδηροδρομική γραμμή 300,00 μ. αριστερά και 160,00 μ. δεξιά του δρόμου καθώς και τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού σε όλο το μήκος των 1600,00 μ.       

Επίσης προβλέπεται  διαπλάτυνση και εξομάλυνση 3 επικινδύνων στροφών (γωνία σχεδόν 90ο) στη θέση του γηπέδου Πελοπίου στις οποίες δεν υφίσταται ορατότητα για τα οχήματα και εγκυμονούν κίνδυνο ατυχήματος.

Σε ολόκληρη την οδό προβλέπεται ασφαλτόστρωση σε όλο το πλάτος λόγω εγκάρσιων και διαμήκων τομών (ύδρευση, αποχέτευση κλπ) που έχουν υποχωρήσει και δημιουργούν ανώμαλο και επικίνδυνο οδόστρωμα και αντικατάσταση εγκαρσίων σχαρωτών στο τμήμα από σιδηροδρομική γραμμή έως την είσοδο του Πελοπίου. Τέλος προβλέπεται τοποθέτηση καθιστικών και κάδων απορριμμάτων και οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση της οδού.

  Από E.O. 74 έως Τ.Κ. Πλατάνου

               Η  συγκεκριμένη οδός αποτελεί τη βασική  οδό επικοινωνίας με την ΤΚ Πλατάνου δεδομένης της πρόσβασης από την Εθνική Οδό Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας,  έχει αυξημένη κυκλοφορία και απαιτεί βελτίωση των τεχνικών όσο και λειτουργικών χαρακτηριστικών της. Στη σημερινή κατάσταση δεν διαθέτει πρόσβαση πεζών, αποτελεί δε την μοναδική σύνδεση του οικιστικού ιστού της κοινότητας Πλατάνου με τις ιδιόκτητες αγροτικές εκτάσεις επί της Εθνικής Οδού. 

Θα κατασκευαστούν νέα πεζοδρόμια πλάτους 2,00 μ. περίπου στην αριστερή πλευρά της οδού (θα χρησιμοποιηθούν προκατασκευασμένα κράσπεδα από σκυρόδεμα) με κατεύθυνση προς το Πλάτανο από την Εθνική Οδό Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας και μέχρι  μήκους 1.000.00 μ, καθώς και τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού σε όλο το μήκος των 1.000,00 μ.  

Σε ολόκληρη την οδό προβλέπεται ασφαλτόστρωση σε όλο το πλάτος λόγω εγκάρσιων και διαμήκων τομών (ύδρευση, αποχέτευση κλπ) που έχουν υποχωρήσει και δημιουργούν ανώμαλο και επικίνδυνο οδόστρωμα. Θα γίνει δεντροφύτευση, εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος και τοποθέτηση καθιστικών και κάδων απορριμμάτων. Τέλος προβλέπεται οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση της οδού.

  Από Τ.Κ. Φλόκα έως Τ.Κ. Αρχαίας Ολυμπίας

               Η  συγκεκριμένη οδός αποτελεί τη βασική  οδό επικοινωνίας της ΤΚ Φλόκα με την έδρα του Δήμου στην Τ.Κ. Αρχαίας Ολυμπίας. έχει αυξημένη κυκλοφορία και απαιτεί βελτίωση των τεχνικών όσο και λειτουργικών χαρακτηριστικών της. Στη σημερινή κατάσταση δεν διαθέτει πρόσβαση πεζών.

Θα κατασκευαστούν νέα πεζοδρόμια πλάτους μέσου πλάτους 1,80 μ., από χυτό σκυρόδεμα με χρήση ξυλοτύπων στην δεξιά πλευρά της οδού με κατεύθυνση από την Αρχαία Ολυμπία προς το Φλόκα και  μέχρι  μήκους 850,00 μ, καθώς και τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού σε όλο το μήκος των 850,00 μ.     Επίσης θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης μήκους 400,00 μ. κυμαινόμενου ύψους από 1,50 μ έως 2,00 μ. για την υποστήριξη του πρανούς ανάντη του πεζοδρομίου. Τέλος προβλέπεται οριζόντια σήμανση της οδού.

Και στις τρεις ανωτέρω θέσεις θα κατασκευαστούν αγωγοί ομβρίων και φρεάτια που θα συνδεθούν με τα υφιστάμενα δίκτυα για την απορροή των ομβρίων και θα τοποθετηθούν καθιστικά και κάδοι απορριμμάτων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

 • Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
 • NUTS: EL633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ), EL636 (ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)
 • Δ/νουσα Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.- ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
 • Διεύθυνση: οδός Χ. Κοσμοπούλου αριθ. 1, Τ.Κ. 27065, Αρχαία Ολυμπία
 • Πληροφορίες: Αιμιλία Χριστάκη, Αθανάσιος Μπέλτσος
 • Τηλέφωνα: 2624029064, 2624022549
 • Fax: 2624029083
 • E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας: www.arxaiaolympia.gov.gr

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας www.arxaiaolympia.gov.gr

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Είδος σύμβασης: ΕΡΓΟ

Τόπος Εκτέλεσης σύμβασης: NUTS EL633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ), NUTS EL636 (ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)

Διαδικασία Ανάθεσης:

Ανοικτή  διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών  δημοσίων  συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν. 4412/16.

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού:

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης , άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:

Ορίζεται η 03/08/2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00π.μ.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών:

Ορίζεται η 10/08/2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00π.μ.

Φάκελοι Προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς θα περιέχονται:

α)   ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” και

β)   ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”

Δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας

ΟΔΟΠΟΙΪΑ προϋπολογισμού 960.797,79 ευρώ,     

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ προϋπολογισμού 324.142,52ευρώ

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της με αριθ. απόφ. Οικονομικής Επιτροπής  160/2021 (ΑΔΑ:9ΒΘΛΩΨ5-ΡΡΒ) εγκεκριμένης Διακήρυξης του έργου του θέματος και να μπορούν να τα επαληθεύσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω Διακήρυξη.

Εγγύηση Συμμετοχής:

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εικοσιπέντε χιλιάδων οχτακοσίων έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (25.806,50€)

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/84(Α΄188).

Χρηματοδότηση Έργου

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ.πρωτ.  2794/22-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΟΜΩΨ5-ΨΞ7) Απόφαση 185/2021 για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 1.600.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου 2021ΕΠ00100028 της ΣΑΕΠ001, του Π.Δ.Ε. και η υπ. αρ. 16400/08-02-2021  (ΑΔΑ: ΨΚ6846ΜΤΛΡ-4ΦΘ) Απόφαση 193/2021  με την οποία εγκρίθηκε η ΣΑΕΠ 001 με Κ.Α. τρέχοντος προϋπ/σμου 64.7323.21

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

Δεν προβλέπεται χορήγηση πριμ.

Προθεσμία Εκτέλεσης

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή και την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της Σύμβασης.

Δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες.

Διαδικασίες προσφυγής

Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης και συγκεκριμένα:

Τυχόν προσφυγές υποβάλλονται ενώπιον της ΑΕΠΠ εντός προθεσμίας (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345-374)

Λοιπές πληροφορίες

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

 Αρχαία Ολυμπία, 15/07/2021       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  

Αρχεία άρθρου