Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του έργου με τίτλο:
“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ”
ΑΡ.ΜΕΛ. 36/2018
CPV: 45233120-6
εκτιμώμενης αξίας: 700.000,00€ προ Φ.Π.Α. (24%)

Αρχεία άρθρου