• Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:
 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΛΑΛΑ,ΔΟΥΚΑ,ΝΕΜΟΥΤΑΣ,ΑΧΛΑΔΙΝΗΣ,ΜΗΛΕΩΝ,ΝΕΡΑΙΔΑΣ” 
 • ΑΡ.ΜΕΛ. 1/2019
 • CPV: 45233120-6
 • εκτιμώμενης αξίας: 443.548,39€ προ Φ.Π.Α. (24%)
 • Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
 • Σύντομη Περιγραφή έργου:
 •  Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε, ώστε να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες βελτιώσεις της αγροτικής οδοποιίας στις παρακάτω Τ.Κ. του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας. Οι βελτιώσεις συνίσταται κυρίως στην τσιμεντόστρωση και ασφαλτόστρωση τμημάτων της αγροτικής οδοποιίας. Στα τμήματα αυτά το κατάστρωμα της οδού λόγω κλίσης του εδάφους και της μη διευθέτησης των ομβρίων υδάτων έχει υποστεί διάβρωση, καθιστώντας δυσχερή την πρόσβαση στις καλλιέργειες. Το πρόβλημα στα τμήματα αυτά μεγιστοποιείται κατά τους χειμερινούς μήνες, τόσο που γίνονται αδιάβατα, ακόμα και για γεωργικά μηχανήματα. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι, στα παρακάτω τμήματα, να εξασφαλίζεται πλάτος οδού 3,50-4,00μ. και τα όμβρια ύδατα να οδηγούνται στους φυσικούς αποδέκτες. Επίσης γίνεται βελτίωση της ερυθράς των οδών όπου κρίνεται απαραίτητο και υπάρχουν πολύ έντονες κλίσεις.       
 • Πρόκειται για εργασίες οι οποίες δεν τροποποιούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικα των οδών. Το σύνολο του έργου αφορά σε αγροτικές οδούς και κατατάσσεται στην AV ομάδα κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ (βρίσκονται εκτός περιοχών Natura 2000).

Συγκεκριμένα θα γίνουν βελτιώσεις στις Τ.Κ. ΛΑΛΑ, ΔΟΥΚΑ, ΝΕΜΟΥΤΑΣ, ΑΧΛΑΔΙΝΗΣ,    ΜΗΛΕΩΝ, ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Στα παραπάνω τμήματα το πάχος της τσιμεντόστρωσης θα είναι 0,15μ. και θα ενισχύεται με δομικά πλέγματα σε όλο το πλάτος του δρόμου.

 1. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
 2. NUTS: EL633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ), EL636 (ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)
 3. Δ/νουσα Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.- ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
 4. Δ/νση: οδός Χ. Κοσμοπούλου αριθ. 1, Τ.Κ. 27065, Αρχαία Ολυμπία
 5. Πληροφορίες: Αιμιλία Χριστάκη
 6. Τηλέφωνα: 2624029064, 2624022802
 7. Fax: 2624029083
 8. E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας: www.arxaiaolympia.gov.gr

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας www.arxaiaolympia.gov.gr

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Είδος σύμβασης: ΕΡΓΟ

Τόπος Εκτέλεσης σύμβασης: NUTS EL633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ), NUTS EL636 (ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)

Διαδικασία Ανάθεσης:

Ανοικτή  διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών  δημοσίων  συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν. 4412/16.

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού:

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης , άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:

Ορίζεται η 30/07/2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00π.μ.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών:

Ορίζεται η 06/08/2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00π.μ.

Φάκελοι Προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς θα περιέχονται:

α)   ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” και

β)   ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”

Δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ προϋπολογισμού 439.824,06 ευρώ,     (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της με αριθ. απόφ. Οικονομικής Επιτροπής  158/2021 (ΑΔΑ:Ω1ΙΛΩΨ5-33Α) εγκεκριμένης Διακήρυξης του έργου του θέματος και να μπορούν να τα επαληθεύσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω Διακήρυξη.

Εγγύηση Συμμετοχής:

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων εβδομήντα ένα ευρώ  (8.871,00€).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/84(Α΄188).

Χρηματοδότηση Έργου

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ.πρωτ.  1834/19-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΙΡΩΨ5-73Δ) Απόφαση 102/2021  για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 550.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου 2020ΕΠ40100006  της ΣΑΕΠ401, του Π.Δ.Ε. και η υπ. αρ. 138264/28-12-2020  (ΑΔΑ: ΨΗΝΚ46ΜΤΛΡ-Η9Γ) Απόφαση 2422/2020 με την οποία εγκρίθηκε η ΣΑΕΠ 401, με Κ.Α. τρέχοντος προϋπ/σμου 64.7323.100

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

Δεν προβλέπεται χορήγηση πριμ.

Προθεσμία Εκτέλεσης

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή και την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της Σύμβασης.

Δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες.

Διαδικασίες προσφυγής

Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης και συγκεκριμένα:

Τυχόν προσφυγές υποβάλλονται ενώπιον της ΑΕΠΠ εντός προθεσμίας (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345-374)

Λοιπές πληροφορίες

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

 Αρχαία Ολυμπία, 12/07/2021     
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αρχεία άρθρου