Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής με αντικείμενο την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ KAI ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Αρχεία άρθρου