ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την «Κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές όπως χιονοπτώσεις, παγετός, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πυρκαγιές, σεισμούς κτλ στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, έχοντας υπόψη το 2/52145/0026/1-7-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους αναφορικά με την πληρωμή δαπανών Πολιτικής Προστασίας καθώς και την με αριθμ. με την αρ. 65/2021  (ΑΔΑ: Ψ6ΝΛΩΨ5-Η43)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και την εγκριτική Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ν. Ηλείας  (ΑΔΑ:6ΨΦΚΟΡ1Φ-ΧΔΒ), για το χρονικό διάστημα μετά από την δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

Αρχεία άρθρου