Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:

“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛ.: 30/2018

CPV: 45233253-7

εκτιμώμενης αξίας: 806.451,61 € προ Φ.Π.Α.

Αρχεία άρθρου