ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΟΠΩΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ , ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΤΛ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟ 2/52145/0026/1-7-2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 5/2020 (ΑΔΑ: ΩΝΖ2ΩΨ5-0ΦΧ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 17/2020 (ΑΔΑ: Ψ200ΩΨ5-Γ5Σ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest