ΘΕΜΑ      : Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2020

Σχετικά   : άρθρο 118, παρ.5 & 6,  Ν. 4412/2016

 Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6, του άρθρου 118, του Ν.4412/2016 για το έτος 2020,

                 καλεί

τους υποψήφιους αναδόχους  (Μελετητές και Εργολήπτες Δημοσίων Έργων) που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Δήμου για την επιλογή τους μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης

  1. Για δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:
α/α Περιγραφή Κατηγορία
1 Χωροταξικές και ρυθμιστικές 01
2 Πολεοδομικές και ρυμοτομικές 02
3 Μελέτες Οικονομικές 03
6 Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων 06
7 Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες 07
8 Στατικές Μελέτες 08
9 Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές 09
10 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 10
11 Μελέτες Υδραυλικών Έργων 13
12 Ενεργειακές Μελέτες 14
13 Μελέτες Τοπογραφίας 16
14 Μελέτες και έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές γεωφυσικές 20
15 Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες 21
16 Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες 22
17 Μελέτες Δασικές 24
18 Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργα Πρασίνου 25
19 Περιβαλλοντικές Μελέτες 27
20 Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων 28
  • Για δημόσιες συμβάσεις έργων σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων:
α/α Κατηγορία
1 Οδοποιία
2 Οικοδομικά
3 Υδραυλικά
4 Ηλεκτρομηχανολογικά
5 Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
6 Πρασίνου

να υποβάλουν εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση και έως την 31/1/2020 σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σύμφωνα με τα συννημένα αρχεία)  και φωτοαντίγραφο του Εργοληπτικού (ΜΕΕΠ/ πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή μελετητικού τους πτυχίου, τα οποία θα είναι σε ισχύ.

Τα παραπάνω θα υποβάλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου και τα εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 Ν. 4412/2016»,

είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, προς το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, Χ. Κοσμόπουλου 1, 27054 Αρχ. Ολυμπία.

Πληροφορίες για την αποστολή των εντύπων αιτήσεων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο : 2624029057,  Κα Δρακούλη Τασία)

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην εφημερίδα ¨Πατρίς¨ και στον ηλεκτρονικό ιστότοπο (site) του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (www.arxaiaolympia.gov.gr)

Συνημμένα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ + ΑΙΤΗΣΗ ΤΥΠΟΥ Ι + ΑΙΤΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ.zip
(Αίτηση τύπου Ι για έργα – Αίτηση τύπου II για μελέτες & παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών)

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γεωργιόπουλος Γεώργιος

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest