Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του  Ν. 3852/2010,

 ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου,  οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, και  τα μελή της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας σε τακτική συνεδρίαση, τη Δευτέρα 9-01-2023 και ώρα 18:30

Έχοντας υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, και ειδικότερα το άρθρο 67 παρ. 1, εδάφιο δ του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ Β΄169) καθώς  και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.6756/4-2-2022 (ΦΕΚ 430 Β΄),  η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με φυσική παρουσία τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, συνδυαστικά και με τηλεδιάσκεψη μέσω πλατφόρμας zoom για όσα μέλη  δεν πληρούν τις υγειονομικές προϋποθέσεις ή αδυνατούν να προσέλθουν (οι τεχνικές παράμετροι θα κοινοποιηθούν έγκαιρα).

  Στη συνεδρίαση αυτή θα πραγματοποιηθεί  συζήτηση και θα ληφθεί απόφαση  για το παρακάτω θέμα: «Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τον Προϋπολογισμό, το τεχνικό πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας οικονομικού έτους 2023». (Εισηγητές : Γ. Γεωργιόπουλος (Δήμαρχος), Αντιδήμαρχος  Οικονομικών Υπηρεσιών, Π .Φλέσσας, Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                                            
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest