– Φάκελος έργου ύψους 1,7 εκ. ευρώ κατατέθηκε στην Περιφέρεια

Με ένα μεγάλο έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.718.770 ευρώ πλέον ΦΠΑ, η ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας προχωρά στον εκσυγχρονισμό λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, με εφαρμογή προηγμένων τεχνικών μεθόδων τηλεδιαχείρισης.

Συγκεκριμένα η ΔΕΥΑ κατέθεσε τον σχετικό τεκμηριωμένο φάκελο για χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό  πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» με άξονα προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» το όποιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με τίτλο «Δράσεις  εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης».

Η πρόταση της ΔΕΥΑ περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός συστήματος τηλεμετρίας – αυτοελέγχου των δικτύων ύδρευσης το οποίο θεωρείται απαραίτητο ως βέλτιστη λύση για τη μείωση διαρροών, συλλογή, καθαρισμό και διανομή ύδατος, μέσω ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου των υδάτινων πόρων. Αντικειμενικός σκοπός της ΔΕΥΑ, είναι να δημιουργηθεί ένα Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου όπου θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού. Έτσι μέσω εγκατάστασης κατάλληλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και παραμετροποιημένου λογισμικού συστήματος, θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται πληροφορίες από όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, οι οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα για:

  • Εντοπισμό διαρροών (και διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού για άμεσο συντονισμό εργασιών και αντιμετώπιση – ελαχιστοποίηση απωλειών)
  • Άμεση παρουσίαση των υδατικών αποθεμάτων ισοζυγίου νερού και
  • Κατανάλωση νερού


Με τη δημιουργία και εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος τηλεμετρίας -τηλεελέγχου θα δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή του προγράμματος, να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος με τη μέγιστη αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού και μείωση απωλειών του, ενώ με τον σωστό χειρισμό λειτουργίας των αντλιών θα υπάρχει και ένα επιπρόσθετο όφελος στην δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους.

Μέσω του προτεινόμενου έργου, η ΔΕΥΑ επιδιώκει να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές. Θα γίνει ριζική αντιμετώπιση των υδρευτικών προβλημάτων που υφίστανται μέχρι στιγμής και αφορούν:

  • Την εξασφάλιση των ποσοτήτων εκείνων του νερού που είναι ανά πάσα στιγμή ικανές να καλύπτουν ένα λογικό επίπεδο κατανάλωσης
  • Την αδιάκοπη παροχή νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες από το νόμο προδιαγραφές ποιότητας, μέσα από ένα δίκτυο διανομής και υπό την απαραίτητη πίεση που επιτρέπει την τροφοδοσία και των υψηλότερων διαμερισμάτων στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΥΑ.
  • Τη δυνατότητα διασφάλισης μελλοντικά του απαιτούμενου έλεγχου ποιότητας του παραγόμενου και καταναλωμένου νερού.
  • Την εξυπηρέτηση των καταναλωτών με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο


Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος, αναφερόμενος στο έργο, δήλωσε: «Με το έργο αυτό η διαχείριση του νερού στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας περνά σε ένα επίπεδο τεχνολογικής υπεροχής με στόχο την εξοικονόμηση του πολύτιμου αυτού αγαθού. Με το “έξυπνο” σύστημα τηλεμετρίας, ο εντοπισμός και περιορισμός των διαρροών που οφείλονται σε βλάβες ή σε μακροχρόνιες, μη ανιχνεύσιμες διαρροές μικρής έντασης, θα είναι άμεσος και ακριβής. Φαινόμενα διαρροών ή ενδεχομένως υποκλοπών νερού, θα εκλείψουν οριστικά. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει αυτοματοποιημένος τρόπος ελέγχου και ρύθμισης της ποιότητας του παρεχόμενου νερού. Όλα αυτά διασφαλίζουν μεγάλη εξοικονόμηση πόρων για τη ΔΕΥΑ, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία της και στη βιωσιμότητά της».


Τα μεγάλα οφέλη του έργου επισημαίνουν με δηλώσεις τους ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Γ. Γεωργιόπουλος και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ν. Μαρούντας.

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ κ. Νίκος Μαρούντας, ανέφερε: «Η ΔΕΥΑ, έχοντας πάντα σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους δημότες του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, μετά από συντονισμένη δουλειά και προγραμματισμό, υπέβαλε την πρόταση. Με την ανάπτυξη του συστήματος θα έχουμε δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων, αλλά και την εξασφάλιση όλων των παραπάνω με τον πλέον οικονομικό τρόπο και την ελάχιστη επιβάρυνση των καταναλωτών».

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest