• ΑΡ. ΜΕΛ: 69/2021
 • CPV: 45233120-6
 • εκτιμώμενης αξίας 241.935,48 € προ Φ.Π.Α. (24%)
 • Απογορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 24/07/2020 και 21/08/2020 στην που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας αλλά και στην βελτίωση των υποδομών για την πρόληψη νέων ζημιών. Αναλυτικά θα γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις στις πληγείσες Τοπικές Κοινότητες:
1)Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Τσιμεντόστρωση 50 μ. θέση ‘’Ράχη’’ και 50 μ. στη θέση ‘’Μπρούμενα’’.
2) Τ.Κ. ΚΑΚΟΤΑΡΙΟΥ
Τσιμεντόστρωση 50 μ. στη θέση ‘’Ζωρίλα’’ και 50 μ. στη θέση ‘’Καλογερόλακκα’’.
3) Τ.Κ. ΑΝΤΡΩΝΙΟΥ
Τσιμεντόστρωση 20 μ. από την Ε.Ο. 33 προς το δρόμο για ‘’Ντινέικα’’ και κατασκευή τριών
σωληνωτών στις θέσεις ‘’Παλιόμυλος’’, ‘’Χαραγιές’’ και ‘’Ζαχαρέικα’’.
4) Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Τσιμεντόστρωση 100 μ. από την Επαρχιακή οδό 16 προς το δρόμο για ‘’Κερέσοβα’’.
5)Τ.Κ. ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΥ
Τσιμεντόστρωση 50 μ. στη θέση ‘’Απόγερας’’, κατασκευή σωληνωτού οχετού Φ1000 μήκους 5,00 μ.
στη θέση ‘’Παλιοντάδα’’, τσιμεντόστρωση 20 μ. στη θέση ‘’Λαγκαδάκια’’, τσιμεντόστρωση 60 μ. στη
θέση ‘’Καλαμπόκη’’, τσιμεντόστρωση 50 μ. και κατασκευή σωληνωτού οχετού Φ1000 μήκους 5,00 μ.
στη θέση ‘’Καρίμπενα’’, τσιμεντόστρωση 50 μ. στη θέση ‘’Σκαλί Μπρινιά’’, κατασκευή σωληνωτού
οχετού Φ1000 μήκους 5,00 μ. και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μήκους 3,00 μ. και ύψους 2,00 μ.
στη θέση ‘’Φινοκάλι-Χούνη’’, τσιμεντόστρωση 160 μ. στη θέση ‘’Άβυσσος’’, κατασκευή 2 σωληνωτών
οχετών Φ1000 μήκους 5,00 μ. στη θέση ‘’Κακαλή’’, τσιμεντόστρωση 50 μ. στη θέση ‘’Ζωνάρια’’,
τσιμεντόστρωση 50 μ. στη θέση ‘’Άγιάννης προς Μοναστήρι’’, τσιμεντόστρωση 100 μ. στη θέση
‘’Μανώλη’’, τσιμεντόστρωση 50 μ. στη θέση ‘’Λεσά’’.
6) Τ.Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ
Τσιμεντόστρωση 100 μ. στην έξοδο του αγροτικού δρόμου προς Ηράκλεια, κατασκευή σωληνωτού
οχετού Φ1000 μήκους 5,00 μ. και κοιτόστρωσης 15 μ. x 4 μ.στη θέση ‘’Κομνόλιμνα’’, τσιμεντόστρωση
100 μ., κατασκευή σωληνωτού οχετού Φ1000 μήκους 5,00 μ. και κοιτόστρωσης 15 μ. x 4 μ. στη θέση
‘’Αμπέλια’’, κατασκευή σωληνωτού οχετού Φ1000 μήκους 5,00 μ. στη θέση ‘’Σκάλα’’, κατασκευή
σωληνωτού οχετού Φ1000 μήκους 5,00 μ. στη θέση ‘’Ανασκελιάς’’, τσιμεντόστρωση 100 μ. στη θέση
‘’Φούρνος’’, κατασκευή σωληνωτού οχετού Φ1000 μήκους 5,00 μ. στη θέση ‘’Ταξιάρχης’’, κατασκευή
σχαρωτού αγωγού 5,00 μ. και δύο φρεατίων εντός οικισμού, χαλικόστρωση αγροτικών δρόμων.
7) Τ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Κατασκευή σωληνωτού οχετού Φ1000 μήκους 5,00 μ. στη θέση ‘’Άγιος Νικόλαος’’, κατασκευή
σωληνωτού οχετού Φ1000 μήκους 5,00 μ. στη θέση ‘’Χαράλαμπου’’, κατασκευή σωλήνωτού
οχετού Φ500 μήκους 48 μ. εντός οικισμού, τσιμεντόστρωση 50 μ. στη θέση ‘’Κυνηγού’’,
τσιμεντόστρωση 50 μ. στη θέση ‘’Κουναδάκι, τσιμεντόστρωση 50 μ. στη θέση ‘’Λάσδικα,
τσιμεντόστρωση 50 μ. στη θέση ‘’Παλιοχώρι.
8) Τ.Κ. ΠΕΛΟΠΙΟΥ
Τσιμεντόστρωση 50 μ. στη θέση ‘’Άγιος Γεώργιος’’ και κατασκευή μικρού τοίχου αντιστήριξης στη
θέση ‘’Γραμμές’’.
9) Τ.Κ. ΚΑΥΚΩΝΙΑΣ
Τσιμεντόστρωση 100μ. στη θέση ‘’Κάτω Γαλάρια’’.
10) Τ.Κ. ΝΕΡΑΙΔΑ
Τσιμεντοστρώσεις 30 μ. στη θέση ‘’Στρογγυλό’’ , 30 μ. στη θέση ‘’Βαρικό’’ και 40 μ. στη θέση
‘’Σκορίνα’’.
11) Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Τσιμεντοστρώσεις 50 μ. στη θέση ‘’Καλυμπάκι’’ και 50 μ. στη θέση ‘’ Μπακοκυριάκου’’.
Οι εργασίες-παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν εντός των υφιστάμενων καταστρωμάτων των
αγροτικών οδών.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ

 • Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
 • NUTS: EL633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ), EL636 (ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)
 • Δ/νουσα Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.- ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
 • Διεύθυνση: οδός Χ. Κοσμοπούλου αριθ. 1, Τ.Κ. 27065, Αρχαία Ολυμπία
 • Πληροφορίες: Αθανάσιος Μπέλτσος
 • Τηλέφωνα: 2624029064, 2624022549
 • Fax: 2624029083
 • E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας: www.arxaiaolympia.gov.gr

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας www.arxaiaolympia.gov.gr

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Είδος σύμβασης: ΕΡΓΟ

Τόπος Εκτέλεσης σύμβασης: NUTS EL633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ), NUTS EL636 (ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)

Διαδικασία Ανάθεσης:

Ανοικτή  διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών  δημοσίων  συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν. 4412/16.

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού:

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης , άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:

Ορίζεται η 15/06/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών:

Ορίζεται η 21/06/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ.

Φάκελοι Προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς θα περιέχονται:

α)   ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” και

β)   ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”

Δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας:

–  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ προϋπολογισμού 239.111,75  ευρώ,

  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της με αριθ. απόφ. Οικονομικής Επιτροπής  65/2023 (ΑΔΑ: 6Ω77ΩΨ5-ΥΔ0) εγκεκριμένης Διακήρυξης του έργου του θέματος και να μπορούν να τα επαληθεύσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω Διακήρυξη.

Εγγύηση Συμμετοχής:

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτών (4.838,71€).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/84(Α΄188).

Χρηματοδότηση Έργου

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ.  2624/06-04-2023 (ΑΔΑ: 604ΕΩΨ5-ΜΦΣ) Απόφαση 125/2023  για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου 2003ΣΕ05500005  της ΣΑΕ055 του Π.Δ.Ε. και η υπ. αρ. πρωτ. 92112/28-12-2020 (ΑΔΑ: Ω55Ι46ΜΤΛ6-Κ97) Απόφαση Ένταξης η οποία έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. πρωτ. 74816/10-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΘΡΞ46ΜΤΛ6-68Ω) με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση,  με Κ.Α. τρέχοντος προϋπ/σμου 02.64.7323.10

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Δεν προβλέπεται χορήγηση πριμ.

Προθεσμία Εκτέλεσης

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή και την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της Σύμβασης.

Δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες.

Διαδικασίες προσφυγής

Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης και συγκεκριμένα:

Τυχόν προσφυγές υποβάλλονται ενώπιον της ΑΕΠΠ εντός προθεσμίας (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Η προδικαστική προσφυγή με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ. αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν ητ σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016

Λοιπές πληροφορίες

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

 Αρχαία Ολυμπία, 26/05/2023      
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  

Αρχεία άρθρου