ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

Εικόνα που περιέχει κείμενο, clipart

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

 

ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»

ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

 «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ»

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ»(CPV: 45247111-1), Κωδικός ΝUTS: EL633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ), EL636 (ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ) , με προϋπολογισμό τετρακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (483.870,97 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό τετρακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες ογδόντα επτά ευρώ (462.087,00 €)  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

         Το έργο  αφορά την αποπεράτωση του κεντρικού υδραύλακα του αρδευτικού δικτύου της  

         Κοινότητας Αγίας Τριάδας. Πρόκειται για επικαιροποίηση της 13/2005 Μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας με

         τίτλο ‘’Βελτίωση – εκσυγχρονισμός κεντρικού υδραύλακα αρδευτικού δικτύου Δ.Δ. Αγίας Τριάδας Δ.

         Λασιώνος’’, έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε απ’ το Γ’ ΚΠΣ και τμήμα του οποίου κατασκευάστηκε από τη

         σχετική εργολαβία, η οποία όμως διεκόπη λόγω έκπτωσης του εργολάβου και το έργο έκτοτε είναι

         ημιτελές.

         Το έργο αφορά στην κατασκευή αρδευτικού υδραύλακα ανοικτής ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο

         σκυρόδεμα C16/20-S500s εσωτερικών διαστάσεων 90Χ80 cm, πάχους 15 cm, οπλισμού Φ8/15,

         συνολικού μήκους 4.376m. Το έργο θα κατασκευαστεί πάνω σε υφιστάμενο χωμάτινο αύλακα στην

         Κοινότητα Αγίας Τριάδας.

         Η επικαιροποίηση με τη μελέτη 13/2018 αφορά στην αλλαγή των τιμών στα Αναλυτικά Τιμολόγια

         Δημοσίων Έργων, στην αλλαγή του Φ.Π.Α. από 19% σε 24%. και στην προσθήκη άρθρων που αφορούν

         στην κατασκευή υδροληψιών  οι οποίες θα κατασκευαστούν με σωλήνα από PVC, διαμέτρου DN200mm

         και την εγκατάσταση βανών τοποθετημένων σε φρεάτιο σκυροδέματος. Η κάθε υδροληψία θα έχει μήκος     

         10,00 μέτρα και θα είναι εγκάρσια στον αγροτικό δρόμο που βρίσκεται παραπλεύρως του υδραύλακα.

         Η επικαιροποίηση με τη μελέτη 23/2022 αφορά την τοποθέτηση κεντρικού υδρομετρητή.

         Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης   

         στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  της πύλης www.promitheus.gov.gr       

         καθώς  και  στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.arxaiaolympia.gov.gr)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/09/2023, ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  11:00  π.μ.    και  ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 28/09/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95, παρ. 2α του ν. 4412/2016

Κάθε  προσφέρων  μπορεί να υποβάλει μόνο  μία  προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη  από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2  έως  1.4  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  με  αρ.  117384/26-10-2017  (3821  Β’) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (9.677,42 €) και ισχύ μέχρι την 22/08/2024

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0036155484), συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2023ΣΕ08210013

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (46.208,70 €) δηλαδή ίσο με δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 2929/27-07-2023 σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2023ΣΕ08210013

 Αρχαία Ολυμπία, 01/09/2023
Ο  Δήμαρχος      
Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Αρχεία άρθρου