Με την 296/2022 απόφασή του ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος ορίζει τους εξής Αντιδημάρχους:

1.      Τον κ. Αρβανίτη Βασίλειο του Κωνσταντίνου αναπληρωτή Δήμαρχο και α) έμμισθο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

i.        Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου και την κείμενη Νομοθεσία.

ii.       Την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Συντήρησης Πρασίνου (πλην των όσων σχετίζονται με τη Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Ολυμπίας) οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου και την κείμενη Νομοθεσία

iii.     Την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ιδίως την ευθύνη της αγροτικής οδοποιίας καθώς και τη διαχείριση οχημάτων και μηχανημάτων (πλην των απορριμματοφόρων).

iv.     Την τέλεση πολιτικών γάμων

β) κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Λαμπείας και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

i.        Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

ii.       Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

iii.     Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

iv.     Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

v.       Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

vi.     Την τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Λαμπείας.

 

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

i.        Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

ii.       Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

iii.     Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί τα καθήκοντά του και μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής.

2.      Τον κ. Φλέσσα Παναγιώτη του Θεοδώρου έμμισθο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών

και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες των Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

i.        Την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων ήτοι των Τμημάτων Τεχνικών Έργων, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών (πλην των θεμάτων που αφορούν στη συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των επεκτάσεων εξηλεκτρισμού) και του τμήματος Πολεοδομίας, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στην κείμενη νομοθεσία.

ii.       Την τέλεση πολιτικών γάμων

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

i.        Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

ii.       Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

iii.     Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

3.      Τον κ. Γιαννακόπουλο Πέτρο του Νικολάου έμμισθο, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

i.        Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Τουρισμού και Απασχόλησης

ii.       Τη διαχείριση των θεμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

iii.      Την τέλεση πολιτικών γάμων

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

i.        Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

ii.       Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

iii.     Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

4.      Τον κ. Κωσταριά Φώτιο του Αγγέλου έμμισθο α) καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Τοπικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

i.        Την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Συντήρησης Πρασίνου (σε ότι αφορά την Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Ολυμπίας), οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου και την κείμενη Νομοθεσία

ii.       Την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

iii.     Την οργάνωση, τη παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των έργων που αφορούν στη συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

iv.     Την τέλεση πολιτικών γάμων

β) ως κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

i.        Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

ii.       Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

iii.     Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων.

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

i.        Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

ii.       Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

iii.     Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

5.      Τον κ. Παναγόπουλο Λύσανδρο του Κωνσταντίνου α) άμισθο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και  Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:  

i.        Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου και την κείμενη Νομοθεσία

ii.       Την τέλεση πολιτικών γάμων

β) κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Λασιώνος, και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

i.        Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

ii.       Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

iii.     Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

iv.     Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων.

v.       Τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Λασιώνος

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

i.        Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

ii.       Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

iii.     Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

 

Β. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, με θητεία από την επομένη της εκδόσεως της παρούσης μέχρι την ημερομηνία λήξης της κηρύξεως της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, και τους μεταβιβάζει τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες

6.      Την κ. Αντωνοπούλου Ροϊδούλα του Ιωάννη άμισθη, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών Ψηφιακής Μετάβασης και Παιδείας, και της μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

i.        την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου, Τμήματος ανθρώπινου δυναμικού & διοικητικής μέριμνας και του Τμήματος ΚΕΠ.

ii.       Τη διαχείριση των Ολυμπιακών θεμάτων αλλά και των θεμάτων Διεθνών Σχέσεων, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

iii.     Την τέλεση πολιτικών γάμων

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

i.        Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

ii.       Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

iii.     Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

7.      Τον κ. Αναστασόπουλο Νικόλαο του Δημητρίου ως άμισθο Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνίας των Πολιτών και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

i.        την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας (εξαιρουμένων των αντικειμένων που σχετίζονται με θέματα Παιδείας και Πολιτισμού)

ii.       την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας

iii.     Την τέλεση πολιτικών γάμων

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

i.        Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

ii.       Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

iii.     Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

 

Γ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

 

Δ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

Ε. Η αναπλήρωσή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, γίνεται ως εξής:

i.        Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Φλέσσα Παναγιώτη ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αρβανίτης Βασίλειος

ii.       Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αρβανίτη Βασιλείου ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Φλέσσας Παναγιώτης

iii.     Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παναγόπουλου Λύσανδρου ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αρβανίτης Βασίλειος.

iv.     Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γιαννακόπουλου Πέτρου ασκεί ο Αντιδήμαρχος  Κωσταριάς Φώτιος

v.       Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κωσταριά Φωτίου ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γιαννακόπουλος Πέτρος

vi.     Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αναστασόπουλου Νικολάου ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωσταριάς Φώτιος

vii.   Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Αντωνοπούλου Ροϊδούλας ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αρβανίτης Βασίλειος.

ΣΤ. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.

               

Εξουσιοδοτεί τους ανωτέρω για την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ, εγγράφων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών σχετικών με τον τομέα ευθύνης και εποπτείας που τους ανατέθηκαν, καθώς και θεώρηση γνησίου υπογραφής, επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. 2/2022 (ΑΔΑ 9ΗΖΗΩΨ5-0Ο3) προηγούμενη Απόφαση.