ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2024
Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α’ 134), από το άρθρο 47 του ν.4647/19 (Α’ 204), το άρθρο 3 του ν. 5056/23 και το άρθρο 118 του ν. 5079/23.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 4. Το άρθρο 30 του ν. 5056/2023.
 5. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/27.12.2023: «Αντιδήμαρχοι».
 7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846 / Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 11.153 κατοίκους.
 8. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας μπορούν να ορισθούν (5) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (ΦΕΚ 231 Β΄/09-02-2012),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, με θητεία από 08/01/2024 μέχρι 31/01/2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 1. Τον κ. Παπαηλίου Σωτήριο του Κων/νου, Αναπληρωτή Δήμαρχο και καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου, Τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού & Διοικητικής μέριμνας και του Τμήματος ΚΕΠ.

– την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού

– τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού

– την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

– τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

β. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

 1. i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Τμημάτων Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου και την κείμενη Νομοθεσία.
 2. ii. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

 1. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 2. Τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας.

iii. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

 1. Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί τα καθήκοντά του και μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής σε κάθε θέμα.

 1. 2. Τον κ. Λινάρδο Γεώργιο του Διονυσίου καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και ευθύνη

α. Των Τεχνικών Υπηρεσιών και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Επεκτάσεις Δημοτικού και Αγροτικού Εξηλεκτρισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.

β. Του Πολεοδομικού Σχεδιασμού  και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

γ. Του Συντονισμού και της επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου και την κείμενη Νομοθεσία.

 

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

 1. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 2. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

iii. Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

 1. Τον κ. Σοφιανό Κωνσταντίνο του Ανδρέα, καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο Αγροτικής ανάπτυξης και παραγωγής και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και την ευθύνη

α.  Της Αγροτικής οδοποιίας καθώς και τη διαχείριση των σχετικών οχημάτων και  μηχανημάτων.

β.  Της Αγροτικής ανάπτυξης κα παραγωγής.

γ. Την οργάνωση, τη παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των έργων που αφορούν τη συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

δ. Την εποπτεία και την ευθύνη των Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου:

–   τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

–  την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

–  την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

–   τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

–   τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

– τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

–  τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

– την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).

– γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

 1. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 2. Τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας.

iii. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

 1. iv. Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.
 1. Τον κ. Κρέζο Γεώργιο του Χρήστου καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και ευθύνη

 – Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

– Της επίβλεψης μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου.

– Των κοιμητηρίων.

– Του γραφείου κίνησης των οχημάτων, της συντήρησής τους και του υλικού του Δήμου.

– Της επιβολής σχετικών προστίμων.

 

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

 1. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 2. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

iii. Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

 1. Την κα. Ηλιοπούλου Αθηνά του Αναστασίου καθ’ ύλην έμμισθη Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτιστικών δράσεων και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και συγκεκριμένα,

α. Των Κοινωνικών δομών του Δήμου (ΚΔΑΠ, ΚΑΠΗ, παιδικούς σταθμούς).

β. Της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.

γ. Του προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι.

δ. Του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας.

ε. Διεξαγωγής και ανάδειξης τοπικών πολιτιστικών δράσεων.

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

 1. i. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 2. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς της.

iii. Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

 1. Τον κ. Κατσίκα Δημοσθένη του Διονυσίου καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και ευθύνη

– Των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδότησης.

–  Θεμάτων πρωτογενούς τομέα (Κτηνοτροφίας). 

–  Των εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

–  Της ψηφιακής αναβάθμισης υπηρεσιών και δομών του Δήμου.

–  Των δράσεων για τα αδέσποτα ζώα.

 

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

 1. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 2. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

iii. Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

 

 1. 7. Τον κ. Χρυσανθακόπουλο Αντώνιο του Νικολάου καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού και Τουρισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και ευθύνη

 • Των θεμάτων Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
 • Των θεμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
 • Των θεμάτων Τουρισμού και προβολής.

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

 1. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 2. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

iii. Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε.

Δ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παπαηλίου Σωτήριου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σοφιανός Κωνσταντίνος,

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λινάρδου Γεωργίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαηλίου Σωτήριος,

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σοφιανού Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσίκας Δημοσθένης,

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κρέζου Γεωργίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λινάρδος Γεώργιος.

ε. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Ηλιοπούλου Αθηνάς που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.  Χρυσανθακόπουλος Αντώνιος.

στ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κατσίκα Δημοσθένη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κρέζος Γεώργιος.

ζ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χρυσανθακόπουλου Αντωνίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Ηλιοπούλου Αθηνά.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαηλίου Σωτήριου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Λινάρδο Γεώργιο.

ΣΤ. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής. 

Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Ο Δήμαρχος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ