ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                                  Αρχαία Ολυμπία, 11/07/2023
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ                                              Αριθ. Πρωτ: 5830
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση      Αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 249/2023
Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Α Ρ Χ Α Ι Α Σ  Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Σ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους κατοίκους.
 6. Την υπ’ αριθμ. 82 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με Α.Π.:59633/20.08.2019 και ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ-5ΑΜ με τίτλο “Ορισμός Αντιδημάρχων”.
 7. Το άρθρο 89 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων περίαναπλήρωσης του Δημάρχου.
 8. Την υπ΄ αριθμ. 809/85741/19.11.2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. περί Ορισμού Αντιδημάρχων.
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (όπως ισχύει με την προσθήκη σε αυτό της περίπτωσης Ι’ με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 3 του ν. 3979/2011 9 (ΦΕΚ. 138 τ. Α’/16-6- 2011).
 10. Τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του Ν.3852/10. (παρ. 7 άρθρο 59 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε με το άρθρο 47 του Ν.4647/19) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 48/22119/07.04.2020).
 11. Το άρθρο 98 του Ν. 4842/2021 (ΦΕΚ 190/Α/2021) περί Ορισμού αμίσθων αντιδημάρχων σε δήμους ή δημοτικές ενότητες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 3852/2010.
 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 231/ Τεύχος Β’/09-02-2012).
 13. Τις με αρ. πρωτ.: Α125/09-06-2022, Α1003/3-8-22, Α1778/13-06-2023 αποφάσεις του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας περί παρατάσεως της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και των Δ.Ε αυτού έως 13/12/22, 06/02/23 και 13/12/2023 αντίστοιχα.
 14. Το γεγονός ότι οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι έχουν την ευθύνη διευρυμένων τομέων αρμοδιοτήτων.
 15. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού συμβουλίου.
 16. Τις με αρ. πρωτ. 51/5-1-2022 και 48/5-1-2022 αιτήσεις Ανεξαρτητοποίησης των ΔημοτικώνΣυμβούλων κ.κ Πέτρου Γιαννακόπουλου και Φώτη Κωσταριά αντίστοιχα.
 17. Την με αρ. 2/2022 Απόφαση περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων».
 18. Την με αρ. 296/2022 Απόφαση περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και ΜεταβίβασηΑρμοδιοτήτων».
 19. Τις σχετικές παραιτήσεις των Αντιδημάρχων κκ Γιαννακόπουλου Π. και Φλέσσα Π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 1. Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, με θητεία από την επομένη της εκδόσεως της παρούσης, μέχρι την 31η -12-2023 (εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου) και τους μεταβιβάζει τις εξής κατά τόπον ή/και καθ’ύλην αρμοδιότητες:
 2. Τον κ. Αρβανίτη Βασίλειο του Κωνσταντίνου αναπληρωτή Δήμαρχο και α) έμμισθο καθ΄ ύληνΑντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
 1. Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου και την κείμενη Νομοθεσία.
 2. Την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Συντήρησης Πρασίνου (πλην των όσων σχετίζονται με τη Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Ολυμπίας) οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου και την κείμενη Νομοθεσία.
 • Την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ιδίως την ευθύνη της αγροτικής οδοποιίας καθώς και τη διαχείριση οχημάτων και μηχανημάτων (πλην των απορριμματοφόρων).
 1. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

β) κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Λαμπείας και του μεταβιβάζει τις κάτωθιαρμοδιότητες:

 1. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σεκατάσταση καλής λειτουργίας.
 1. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικώνεγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια τηςδημοτικής ενότητας.
 2. Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 3. Την τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Λαμπείας.

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

 1. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών πουσχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 2. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 • Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφωνκαι φωτοαντιγράφων.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί τα καθήκοντά του και μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής.

 1. Τον κ. Κωσταριά Φώτιο του Αγγέλου έμμισθο α) καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Τοπικής Ανάπτυξης, Αθλητισμού και Επιχειρηματικότητας και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
 1. Την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Συντήρησης Πρασίνου (σε ότι αφορά την Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Ολυμπίας), οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου και την κείμενη Νομοθεσία.
 2. Την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Τη διαχείριση των θεμάτων Αθλητισμού.
 1. Την οργάνωση, τη παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των έργων που αφορούν στη συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
 2. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

β) ως κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 1. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 2. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων.

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

 1. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 2. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 • Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

 1. Τον κ. Παναγόπουλο Λύσανδρο του Κωνσταντίνου α)άμισθο καθ΄ ύλην ΑντιδήμαρχοΚαθαριότητας και Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:  
 1. Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου και την κείμενη Νομοθεσία.
 2. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

β) κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Λασιώνος, και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

 1. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 1. Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων.
 2. Τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Λασιώνος

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

 1. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 2. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 • Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

Β. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, με θητεία από την επομένη της εκδόσεως της παρούσης μέχρι την ημερομηνία λήξης της κηρύξεως της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, και τουςμεταβιβάζει τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. Την κα Αντωνοπούλου Ροϊδούλα του Ιωάννη έμμισθη, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών Ψηφιακής Μετάβασης, Πολιτισμού και Παιδείας, και της μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
 1. Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου, Τμήματος ανθρώπινου δυναμικού & διοικητικής μέριμνας και του Τμήματος ΚΕΠ.
 2. Την διαχείριση των Ολυμπιακών θεμάτων αλλά και των θεμάτων Διεθνών Σχέσεων, Πολιτισμού,Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

 1. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 2. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 • Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

 1. Τον κ. Αναστασόπουλο Νικόλαο του Δημητρίου ως άμισθο Αντιδήμαρχο ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης και Κοινωνίας των Πολιτών και του μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
 1. Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας (εξαιρουμένων των αντικειμένων που σχετίζονται με θέματα Παιδείας και Πολιτισμού).
 2. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Για το σύνολο των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων:

 1. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 2. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 • Την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

Γ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

 Δ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση τωνκαθηκόντων του.

 Ε. Η αναπλήρωση, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, γίνεται ως εξής:

 1. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αρβανίτη Βασιλείου ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγόπουλος Λύσανδρος.
 2. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παναγόπουλου Λύσανδρου ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αρβανίτης Βασίλειος.
 • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κωσταριά Φωτίου ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Αντωνοπούλου Ροϊδούλα.
 1. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αναστασόπουλου Νικολάου ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.  Κωσταριάς Φώτιος.
 1. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Αντωνοπούλου Ροϊδούλας ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αρβανίτης Βασίλειος.

ΣΤ. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.     

Εξουσιοδοτεί τους ανωτέρω για την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ, εγγράφων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών σχετικών με τον τομέα ευθύνης και εποπτείας που τους ανατέθηκαν, καθώς και θεώρηση γνησίου υπογραφής, επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ