Θέμα: Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2024

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846 / Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 11.153 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας μπορούν να ορισθούν (5) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
 8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/27.12.2023: Ορισμός Αντιδημάρχων.
 9. Την υπ’ αριθμ. 6/08.01.2024 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων

και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

 1. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 231/ Τεύχος Β’/09-02-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την συνεπικούρηση του έργου των Αντιδημάρχων.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Αλεξανδρόπουλο Ιωάννη του Χαραλάμπους ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για την Δημοτική Ενότητα Φολόης, χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31.01.2025 (ημερομηνία λήξης θητείας Αντιδημάρχων) αναθέτοντας σε αυτόν:

– Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

– Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

– Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

– Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων.

– Τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φολόης.

– Εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω για την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών (πλην αυτών που ορίζει η Εγκύκλιος 28/Α.Π.44133/24.8.2018, σελ. 3 της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών) και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, καθώς και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής, επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

Β. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Μπαντούνα Γεώργιο του Νικολάου ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για την Δημοτική Ενότητα Λασιώνος, χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31.01.2025 (ημερομηνία λήξης θητείας Αντιδημάρχων) αναθέτοντας σε αυτόν:

– Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

– Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

– Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

– Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων.

– Τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Λασιώνος.

– Εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω για την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών (πλην αυτών που ορίζει η Εγκύκλιος 28/Α.Π.44133/24.8.2018, σελ. 3 της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών) και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, καθώς και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής, επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

Γ. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Γαλύφα Γεώργιο του Διονυσίου ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για την Δημοτική Ενότητα Λαμπείας, χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31.01.2025 (ημερομηνία λήξης θητείας Αντιδημάρχων) αναθέτοντας σε αυτόν:

– Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

– Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

– Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

– Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων.

– Τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Λαμπείας.

– Εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω για την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών (πλην αυτών που ορίζει η Εγκύκλιος 28/Α.Π.44133/24.8.2018, σελ. 3 της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών) και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, καθώς και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής, επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

Δ. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Γκούβα Πέτρο του Φωτίου ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αγροτικής και Κτηνοτροφικής ανάπτυξης, παραγωγής και αγροτικής οδοποιίας χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31.01.2025 (ημερομηνία λήξης θητείας Αντιδημάρχων).

Υποστήριξη Αντιδημάρχου με τις σχετικές αρμοδίότητες.

– Σύνταξη προτάσεων για την διαμόρφωση, διαχείριση και ανάπτυξη σχετικών ζητημάτων.

– Συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

– Συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου.

Εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω για την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ, εγγράφων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών σχετικών με τον τομέα ευθύνης και εποπτείας που του ανατέθηκε.

Δ) Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κ.  Μουζή Αντώνιο του Γεωργίου ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού, Νεολαίας και Περιβάλλοντος χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31.01.2025 (ημερομηνία λήξης θητείας Αντιδημάρχων) αναθέτοντας σε αυτόν:

– Υποστήριξη Αντιδημάρχου με τις σχετικές αρμοδιότητες.

– Σύνταξη προτάσεων για την διαμόρφωση, διαχείριση και ανάπτυξη σχετικών ζητημάτων.

– Συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

– Συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου.

Εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω για την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ, εγγράφων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών σχετικών με τον τομέα ευθύνης και εποπτείας που του ανατέθηκε.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».                            

Ο     Δήμαρχος
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ