Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

http://www.deyaao.gr/

«Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας».
Εν συνεχεία, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σ. Παπαηλιού για την ανάπτυξη του θέματος, ο όποιος
έθεσε υπόψη την ΔΥ/10-01-2024 εισήγηση του θέματος η οποία αναφέρει τα εξής :
Έχοντας υπόψη :
1.Το αριθ 191/23-8-1980 τεύχος Α’ ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η συστατική πράξη της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αρχαίας Ολυμπίας.
2.Την υπ’ αριθμ.102/13-9-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συγκρότηση των
διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού» σύμφωνα με την οποία
ορίζονται τα εξής:
«…..για τη συγκρότηση και τη λειτουργία υπό νέα διοίκηση των νομικών προσώπων των ΟΤΑ τέθηκαν σε
εφαρμογή οι διατάξεις του άρ.6 του ν.4623/2019 και του άρθρου 10 του ν. 4625/2019. Όπως προκύπτει
από την αιτιολογική έκθεση της διάταξης, σκοπός των διατάξεων αυτών είναι να διασφαλίζεται, σε κάθε
περίπτωση, ότι η πλειοψηφία προέρχεται από τον συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο Δήμαρχος ή ο
Περιφερειάρχης, ώστε να μπορεί να διοικηθεί το νομικό πρόσωπο και να λαμβάνονται αποφάσεις που
απηχούν τη λαϊκή εντολή……».
III. Ειδικές ρυθμίσεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων
Με τις υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 10 Ν. 4625/2019 ρυθμίζονται
θέματα διοίκησης των διαδημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που για πρώτη φορά προβλέπονται με βάση
τον ν. 4600/2019, σε αντιστοιχία με ότι προβλέπεται για τις υφιστάμενες διαδημοτικού χαρακτήρα
επιχειρήσεις των ΔΕΥΑ, οι διατάξεις για τα διοικητικά συμβούλια των οποίων αναρρυθμίζονται..………….
3. Όσον αφορά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου των ΔΕΥΑ, με βάση τις διατάξεις των παρ. 2
και 3 του άρ. 6 του ν. 4623/2019 και των παρ. 6.α. και 6.β. του άρ. 10 του ν. 4625/2019, οι παράγραφοι 1 και 2
του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) ισχύουν ως εξής:
22 Μαντάς Παναγιώτης
23 Μαρούντας Νικόλαος
24 Μαρκοπούλου Θεοδώρα
«3.1 Η ΔΕΥΑ που συνιστάται σε έναν (1) Δήμο διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο
ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται :

 • Τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως Πρόεδρο
 • Έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην
  παράταξη του Δημάρχου με τους αναπληρωτές τους.
 • Ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την
  πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον
  ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του
  Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν.
 • Ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος
  πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή
  γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.
 • Δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το
  αντικείμενο της επιχείρησης.

Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα του προηγούμενου εδαφίου και η διαπίστωση
της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου από αυτόν μέλους, γίνεται με απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού
συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου». [7]
«3.2 Σε περίπτωση συμμετοχής στην επιχείρηση περισσότερων του ενός δήμων, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου προσαυξάνονται ανάλογα, με την υπόδειξη, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τριών (3)
αιρετών εκπροσώπων, με τους αναπληρωτές τους, από κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, εκ των οποίων οι δύο (2)
ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου. Σε περίπτωση που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθμός μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν (1)
επιπλέον αιρετό εκπρόσωπό του. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της διαδημοτικής επιχείρησης είναι ο
Δήμαρχος της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος. Ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός
φορέας υποδεικνύει εκπρόσωπό του, ο οποίος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου της έδρας της
επιχείρησης. Τα λοιπά μη αιρετά μέλη ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο, τηρουμένης της αναλογίας της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.4623/2019 (Α` 134). Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο
Δήμαρχος του μεγαλύτερου σε πληθυσμό δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, πλην του δήμου της έδρας
της επιχείρησης, ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος».
4. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και, σε κάθε
περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου. (παρ. 3
άρθρο 3 Ν.10 69 /8 0, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 τ ο υ Ν.44 8 3 /1 7 και την παρ .2 του
άρθρου 3 48 τ ο υ Ν.45 1 2 /1 8 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 99 το υ Ν.46 04/1 9).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/09.03.1999 τεύχος Α) όπου προβλέπονται τα
εξής: «1.Για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισμός, με πράξη, όλων των μελών
(τακτικών και αναπληρωματικών) που προβλέπει ο νόμος. Ο ορισμός του ίδιου προσώπου με περισσότερες
από μία ιδιότητες δεν επιτρέπεται. Αν ορισμένα μέλη εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους κα τα μέλη
αυτά δεν έχουν ακόμη εκλεγεί ή υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα, η συγκρότηση είναι νόμιμη αν έχει
εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξη τους και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει
απαρτία…».
6. Με το από 16-01-2024 έγγραφό του Φυσιολατρικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Ολυμπίας
(κοινωνικός φορέας) ορίστηκε η κ. Βασιλική Μπουρνά του Γεωργίου ως εκπρόσωπός του στην ΔΕΥΑ.ΑΟ με
αναπληρώτρια την κ. Ευθυμία Γιαλλαμά του Δημήτριου.
7. Με το 125/16-01-2024 έγγραφό των εργαζομένων στην Επιχείρηση (ΔΕΥΑ.ΑΟ) ορίσθηκε εκπρόσωπος
των εργαζομένων η κα. Παπαδοπούλου Μαρία του Ευσταθίου με αναπληρωτή τον κ. Σπυρογιάννη Άγγελο.
Εν συνεχεία ο εισηγητής ανέφερε πως από την παράταξη του Δήμαρχου «ΔΕΟΝ-ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΡΩΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ προτείνονται οι κατωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι :

 1. Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης δημοτικός σύμβουλος, οριζόμενο από το Δήμαρχο ως Πρόεδρος.
 2. Γαλύφας Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Γκούβα Πέτρο.
 3. Λινάρδος Γεώργιος , δημοτικός σύμβουλος με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο
  Χρυσανθακόπουλο Αντώνιο.
 4. Σοφιανός Κωνσταντίνος, δημοτικός σύμβουλος με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Κρέζο Γεώργιο.
 5. Ηλιοπούλου Αθήνα, δημοτική σύμβουλος με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Τζουβαλή
  Κωνσταντίνο.
 6. Σκούτας Ανδρέας, δημότη με αναπληρώτρια τη δημότισσα Βασιλοπούλου Χριστινα.
 7. Παναγιωτακοπούλου Χαρίκλεια –Μαρία του Ευάγγελου δημότισσα με αναπληρώτρια της τη δημότισσα
  Σγάρτσου Αγγελική του Βασιλείου.
  Ακολούθως η παράταξη της μειοψηφίας «ΟΛΥΜΠΙΑ πιο ψηλά» πρότεινε τους κ. κ.:
 8. Μαρούντας Νικόλαος δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Καρκούλια
  Νικόλαο.
 9. Αντωνοπούλου Ροϊδούλα (Ροη) δημοτική σύμβουλος, με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Κωσταρία
  Φώτιο.

 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα, ν’ αποφασίσει επί των ανωτέρω προτάσεων.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι με είκοσι τέσσερις (24) θετικές ψήφους ενέκριναν, τις ανωτέρω προτάσεις.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αρχαίας Ολυμπίας λαμβάνοντας υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρ. 6 του ν. 4623/2019 και των παρ. 6.α. και 6.β. του άρ. 10 του ν.
4625/2019, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.1069/1980 (Α’ 191).
3. Την υπ’ αριθμ. 102/13-9-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/09.03.1999 τεύχος Α) όπου προβλέπονται τα
εξής: «1.Για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισμός, με πράξη, όλων των μελών
(τακτικών και αναπληρωματικών) που προβλέπει ο νόμος. Ο ορισμός του ίδιου προσώπου με περισσότερες
από μία ιδιότητες δεν επιτρέπεται. Αν ορισμένα μέλη εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους κα τα μέλη
αυτά δεν έχουν ακόμη εκλεγεί ή υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα, η συγκρότηση είναι νόμιμη αν έχει
εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξη τους και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει
απαρτία…» και μετά από διαλογική συζήτηση που επακριβώς καταγράφεται στα αναλυτικά πρακτικά της
συνεδρίασης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τον ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας» (ΔΕΥΑ.ΑΟ) το οποίο θα αποτελείται από τους
έξης:

   1. Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης δημοτικός σύμβουλος, οριζόμενο από το Δήμαρχο ως Πρόεδρος.
   2. Γαλύφας Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Γκούβα Πέτρο.
   3. Λινάρδος Γεώργιος , δημοτικός σύμβουλος με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο
    Χρυσανθακόπουλο Αντώνιο.
   4. Σοφιανός Κωνσταντίνος, δημοτικός σύμβουλος με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Κρέζο Γεώργιο.
   5. Ηλιοπούλου Αθήνα, δημοτική σύμβουλος με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Τζουβαλή
    Κωνσταντίνο.
   6. Σκούτα Ανδρέα, δημότης με αναπληρώτρια τη δημότισσα Βασιλοπούλου Χριστινα.
   7. Παναγιωτακοπούλου Χαρίκλεια –Μαρία του Ευάγγελου δημότισσα με αναπληρώτρια της τη δημότισσα
    Σγάρτσου Αγγελική του Βασιλείου.
   8. Μαρούντας Νικόλαος δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Καρκούλια
    Νικόλαο.
   9. Αντωνοπούλου Ροϊδούλα (Ροη) δημοτική σύμβουλος, με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Κωσταρία
    Φώτιο.
   10. Παπαδοπούλου Μαρία ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση (Δ.Ε.Υ.Α. Α.Ο), με
    αναπληρωτή τον Σπυρογιάννη Αγγελο.
   11. Μπουρνα Βασιλική, ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος
    πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς,
    με αναπληρώτρια της την Ευθυμία Γιαλλαμά του Δημήτριου.

Β. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και σε
κάθε περίπτωση λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ. Ο Αντιπρόεδρος θα οριστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με ψηφοφορία
μεταξύ των μελών του.
Δ. Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, για λόγους νομιμότητας, σύμφωνα με
το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής, καθώς
και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 6/2024