Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται μέχρι τις 30/4/2024 να υποβάλουν τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας, στην οποία δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρµόδιου τεχνικού επιστήμονα βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση συµβάντος πυρκαγιάς.

*Επισυνάπτεται το Έντυπο Ετήσιας Δήλωσης Εφαρμογής Μέτρων Πυρασφάλειας:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest