Αρχαία Ολυμπία, 01 / 02 / 2024 Αριθ. Πρωτ.: 748

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

“Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικών Συμβούλων για την επικουρία του Δημάρχου, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις: α) του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ. 143Α ́/2007) «Κώδικας Κατάστασης ∆ημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50Α ́/2019) και ισχύει μέχρι σήμερα, β) των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α ́/07-06-2010) και γ) του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ. 133Α ́/2018).
2.Τις διατάξεις των άρθρων 11-17 ΚΚ∆ΚΥ.
3. Την αριθμ. 6 / 2024 (ΑΔΑ ΨΗ2ΩΩΨ5-0ΩΞ) σε Ορθή Επανάληψη Απόφασή μας, με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».
4. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του και συγκεκριμένα την παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γνώσεων, γραπτά ή προφορικά.

Συνέχεα εγγράφου παρακάτω.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest