Ο Δικαιούχος Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας διακηρύττει ότι την 2η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας( στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.), θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία μειοδοτικός συνοπτικόςδιαγωνισμός,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ Αρχαίας Πίσας».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι 0011001669 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο « Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ Αρχαίας Πίσας».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , με προϋπολογισμό 35.672,82 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 10.516,75€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου ή , με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 38/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ανέρχεται στο ποσό των 48.496,19 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 60.135,28ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95, παρ.2ατου Ν.4412/2016)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ( Χ.Κοσμόπουλου 1), μέχρι τις 29/05/2020.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ν.4412/2016 υπόδειγμα τύπου:Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας Συνοπτικού Διαγωνισμού

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ καθώς και επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για αντίστοιχα έργα που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται στον διαγωνισμό. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180)ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020 προσέγγισηCLLDLEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δικαιούχου Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Τασία Δρακούλη (τηλ.:2624022250, Φαξ:2624023465), από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας(τηλ.:26240-29064 Φαξ:2624023465), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου(www.arxaiaolympia.gov.gr).

Αρχεία άρθρου