Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:

“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ”

 • ΑΡ. ΜΕΛ: 21/2022
 • CPV: 45211360-0
 • εκτιμώμενης αξίας 403.225,81 € προ Φ.Π.Α. (24%)
 • Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

Σύντομη περιγραφή έργου 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπλαση της πλατείας με τον περίβολο του ιερού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και το Ηρώο – προτομή του Κονδύλη, που περιβάλλεται από τις οδούς Κονδύλη, Τσουρεκά, Σπηλιοπούλου και Βαρελά, με τα περιμετρικά πεζοδρόμια (που δεν έχουν επισκευαστεί ) καθώς και η ανάπλαση των πεζοδρομίων πέριξ της οδού Κονδύλη που πλαισιώνουν την είσοδο στο βασικό άξονα του οικισμού για την :

 • Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της εικόνας του αστικού ιστού
 • Βελτίωση μικροκλίματος στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης

Οι κύριες φάσεις υλοποίησης του έργου είναι οι εξής:

– Καθαιρέσεις – αποξηλώσεις παντός είδους κατασκευών με τις αποκομιδές των προϊόντων καθαίρεσης – αποξίλωσης

-Εκσκαφές παντός είδους (ειδικές – γενικές) και επιχώσεις με τις αποκομιδές των προιόντων εκσκαφών

-Δαπεδοστρώσεις παντός τύπου

-Αστικός εξοπλισμός

-Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

-Φυτοτεχνικά έργα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ

 • Τύπος Αναθέτουσας Αρχής : ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
 • NUTS: EL633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ), EL636 (ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)
 • Δ/νουσα Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.- ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
 • Διεύθυνση: οδός Χ. Κοσμοπούλου αριθ. 1, Τ.Κ. 27065, Αρχαία Ολυμπία
 • Πληροφορίες: Αθανάσιος Μπέλτσος
 • Τηλέφωνα: 2624029064, 2624022549
 • Fax: 2624029083
 • E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας: www.arxaiaolympia.gov.gr

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας www.arxaiaolympia.gov.gr

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Είδος σύμβασης: ΕΡΓΟ

Τόπος Εκτέλεσης σύμβασης: NUTS EL633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ), NUTS EL636 (ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)

Διαδικασία Ανάθεσης:

Ανοικτή  διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών  δημοσίων  συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν. 4412/16.

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού:

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης , άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:

Ορίζεται η 27/04/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών:

Ορίζεται η 04/05/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.

Φάκελοι Προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς θα περιέχονται:

α)   ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” και

β)   ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”

Δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας:

–  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ προϋπολογισμού 128.111,17 ευρώ,

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

–  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ προϋπολογισμού 118.674,67 ευρώ,

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

–  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ προϋπολογισμού 84.551,52 ευρώ,

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

–  ΠΡΑΣΙΝΟΥ προϋπολογισμού 48.932,47 ευρώ,

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και σε έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της με αριθ. απόφ. Οικονομικής Επιτροπής  19/2023 (ΑΔΑ: ΡΨΞΓΩΨ5-ΥΤΗ) εγκεκριμένης Διακήρυξης του έργου του θέματος και να μπορούν να τα επαληθεύσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω Διακήρυξη.

Εγγύηση Συμμετοχής:

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των οχτώ χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ (8.065,00€).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/84(Α΄188).

Χρηματοδότηση Έργου

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ.  1599/08-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΕΨ6ΩΨ5-ΦΩΙ) Απόφαση 94/2023  για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου 2022ΕΠ00110032  της ΣΑΕΠ0011 του Π.Δ.Ε. και η υπ. αρ. πρωτ. οικ.4129/26-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΜΒ7Λ6-Σ6Λ) Απόφαση Ένταξης με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, με Κ.Α. τρέχοντος προϋπ/σμου 02.64.7322.02

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής ποσού ίσου με δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Δεν προβλέπεται χορήγηση πριμ.

Προθεσμία Εκτέλεσης

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή και την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της Σύμβασης.

Δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες.

Διαδικασίες προσφυγής

Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης και συγκεκριμένα:

Τυχόν προσφυγές υποβάλλονται ενώπιον της ΑΕΠΠ εντός προθεσμίας (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Η προδικαστική προσφυγή με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ. αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν ητ σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016

Λοιπές πληροφορίες

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

 Αρχαία Ολυμπία, 07/04/2023      
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  

Αρχεία άρθρου