Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας κατ’ εφαρμογή:

  • Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
  • Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
  • Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β/2017)

θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) διαγωνισμού έργου της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ (ηλεκτρονικό μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων).

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του:

  • ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  366.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)
  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 001 ΠΔΕ 2020

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 02-09-2020 και ώρα 10:15 π.μ., στην έδρα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Χ. Κοσμόπουλου 1, 27065, Αρχαία Ολυμπία μέσω της ιστοσελίδας https://mimed.ggde.gr.

Αρχεία άρθρου