ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας των δικαιούχων του μόνιμου προσωπικού της Υπηρεσίας καθαριότητας και του μονίμου προσωπικού της υπηρεσίας τεχνικών έργων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Σύμφωνα με την 153/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου συντάθηκε εθελοντική ομάδα πυροπροστασίας – δασοπυρόσβεσης με το χαρακτηριστικό (ΔΙΑΣ)  για τις ανάγκες πυρασφάλειας της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Με την 173/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ένταξης των εθελοντών στο γραφείο Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. 

Η προμήθεια του κάτωθι πρόσθετου ατομικού εξοπλισμού  κρίνεται απαραίτητη καθώς τα πυροσβεστικά οχήματα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας επανδρώνονται  τόσο από μόνιμο προσωπικό όσο και από εθελοντές σε υπηρεσίες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας – δασοπυρόσβεσης.

Την 4/2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί ένταξης της εθελοντικής ομάδας ¨ΔΙΑΣ¨ στα μητρώα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης  ανέρχεται σε   15.942.00  € πλέον Φ.Π.Α 24% 3.826.08 €  ήτοι σύνολο 19.768.08€ .

Τα είδη των δικαιούχων καθορίζονται στην 43726 (ΦΕΚ 2208/8-6-2019 τεύχος Β) εγκύκλιο κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Εσωτερικών-Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Οικονομικών.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020.

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ  09/04/2020

Ο Συντάξας

Αρχεία άρθρου