ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα αφορά την προμήθεια πρόσθετου ατομικού εξοπλισμού των εθελοντών της εθελοντικής ομάδας « ΔΙΑΣ »   του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με την 153/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου συντάθηκε εθελοντική ομάδα πυροπροστασίας – δασοπυρόσβεσης με το χαρακτηριστικό (ΔΙΑΣ)  για τις ανάγκες πυρασφάλειας της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Με την 173/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ένταξης των εθελοντών στο γραφείο Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.  

Η προμήθεια του κάτωθι πρόσθετου ατομικού εξοπλισμού  κρίνεται απαραίτητη καθώς τα πυροσβεστικά οχήματα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας επανδρώνονται  τόσο από μόνιμο προσωπικό όσο και από εθελοντές σε υπηρεσίες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας – δασοπυρόσβεσης.

Ταυτόχρονα με τις Υπηρεσίες Πυρασφάλειας των πυροσβεστικών οχημάτων, εθελοντές κάνουν υπηρεσίες σε πυροφυλάκια (κορυφές βουνών) για την έγκαιρη μετάδοση  ακριβής τοποθεσίας πυρκαγιάς.

Την 4/2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί ένταξης της εθελοντικής ομάδας ¨ΔΙΑΣ¨ στα μητρώα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης  ανέρχεται σε 2.395,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% 547,80 € ήτοι σύνολο 2.969,80 €

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ  9/4/2020

Ο Συντάξας

Αρχεία άρθρου