Ο Δήμαρχος Γεώργιος Γεωργιόπουλος προκηρύσσει  με ανοιχτή διαδικασία μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΑΛΑ & ΠΛΑΤΑΝΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης με αναθεώρηση και ΦΠΑ 36.000,00€  από πιστώσεις  ΥΠΕΣ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (με ΕΟ & ΓΕ & απρόβλεπτα):

1. κατηγορία Οδοποιίας προϋπολογισμού  28.801,35€  χωρίς αναθεώρηση και χωρίς  ΦΠΑ (24%)

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95, παρ. 2α του Ν.4412/2016)

H δημοπρασία θα γίνει την  29 /09/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ [i] καθώς  και επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για αντίστοιχα έργα  που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του  άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία)..

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται  στον διαγωνισμό. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου :  έξι ( 6 ) μήνες.

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα γραφεία του Φορέα κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες το αργότερο μέχρι 28 /09/2020καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.arxaiaolympia.gov.gr).

Επίσης μπορούν να διατεθούν ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους εφόσον ζητηθούν εγκαίρως  έως  25/09/2020.

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ.  2624022250 , & fax 26240 – 23465, αρμόδιος υπάλληλος  κ. Τασία Δρακούλη)  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

    Αρχαία Ολυμπία,   15 /09  / 2020

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ


Αρχεία άρθρου