Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκυρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:

“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΠΕΥΚΩΝ, ΑΝΤΡΩΝΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΥ, ΚΑΥΚΩΝΙΑΣ, ΑΣΤΡΑ, ΟΡΕΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ”

ΑΡ. ΜΕΛ: 33/2020

CPV: 45233120-6

εκτιμώμενης αξίας 403.225,81 € προ Φ.Π.Α. (24%)

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

Σύντομη περιγραφή του έργου:

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος στις Τ.Κ. Πευκών, Αντρωνίου, Χελιδονίου, Καυκωνίας, Αστρά, Ορεινής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Πρόκειται να γίνουν οι ακόλουθες βελτιώσεις-παρεμβάσεις:

-Τ.Κ. Πευκών. Θα ασφαλτοστρωθούν τμήματα της κεντρικής Δημοτικής Οδού από Λιναριά έως την είσοδο της Τ.Κ. Πευκών μήκους περίπου 1.800,00 μέτρων και μέσου πλάτους 6,00 μέτρων περίπου. Θα γίνει φρεζάρισμα της φθαρμένης ασφαλτικής στρώσης,  εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης, κατασκευή ισοπεδωτικής, εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης και κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Επίσης θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης ποδός μήκους 20,00 μέτρων και μέσου ύψους 1,50 μέτρων  (μαζί με το κράσπεδο των 0,20 μέτρων που θα διευθετήσει τα όμβρια προς την επενδεδυμένη τάφρο ομβρίων που υπάρχει στην απέναντι πλευρά του οδοστρώματος), για πρόληψη υποσκαφής του οδοστρώματος σε μια θέση πάνω από τον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων

-Τ.Κ. Αντρωνίου. Θα ασφαλτοστρωθούν τρία τμήματα της κεντρικής δημοτικής οδού συνολικού μήκους 670,00 μ. και μέσου πλάτους 6,00 μέτρων περίπου. Θα γίνει φρεζάρισμα της φθαρμένης ασφαλτικής στρώσης,  εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης και θα κατασκευαστεί νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

-Τ.Κ. Χελιδονίου-Καυκωνίας. Θα ασφαλτοστρωθεί τμήμα της κεντρικής δημοτικής οδού Χελιδονίου – Καυκωνίας συνολικού μήκους 800,00 μ. και μέσου πλάτους 6,00 μέτρων περίπου. Θα γίνει φρεζάρισμα της φθαρμένης ασφαλτικής στρώσης, εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης, εφαρμογή ισοπεδωτικής στρώσης,  εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης και θα κατασκευαστεί νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

-Τ.Κ. Αστρά. Θα ασφαλτοστρωθεί τμήμα της κεντρικής δημοτικής οδού συνολικού μήκους 375,00 μ. και μέσου πλάτους 4,00 μέτρων περίπου. Θα γίνει φρεζάρισμα της φθαρμένης ασφαλτικής στρώσης, εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης, εφαρμογή ισοπεδωτικής στρώσης,  εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης και θα κατασκευαστεί νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. Επίσης θα γίνει κοιτόστρωση δημοτικής οδού μήκους 60,00 μέτρων και πλάτους 4,00 μέτρων και προσαρμογή δρόμου στον κόμβο πριν τη γέφυρα για την ομαλότερη προσέγγιση οχημάτων.

-Τ.Κ. Ορεινής. Θα ασφαλτοστρωθεί τμήμα της κεντρικής Δημοτικής Οδού  από τον Κόμβο με την Εθνική οδό 111 συνολικού μήκους 400,00 μέτρων και μέσου πλάτους 6,00 μέτρων περίπου. Θα γίνει φρεζάρισμα της φθαρμένης ασφαλτικής στρώσης,  εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης και θα κατασκευαστεί νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. Ασφαλτόστρωση επί σκυροδέματος μήκους 170,00 και μέσου πλάτους 4,00 μέτρων. Θα τσιμεντοστρωθεί δημοτική οδός μήκους 115,00 μέτρων και πλάτους 4,00 μέτρων και θα τοποθετηθούν στηθαία σε μήκος 100,00 μέτρων στον κόμβο από την Ε.Ο. 111 προς Τ.Κ. Ορεινής.

-Επίσης θα γίνει επούλωση λάκκων στις υπόλοιπες Τ.Κ. του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ

  • Τύπος Αναθέτους Αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
  • NUTS: EL633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ), EL636 (ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)
  • Δ/νουσα Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.- ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
  • Διεύθυνση: οδός Χ. Κοσμοπούλου αριθ. 1, Τ.Κ. 27065, Αρχαία Ολυμπία
  • Πληροφορίες: Χρήστος Γιαννόπουλος, Αθανάσιος Μπέλτσος
  • Τηλέφωνα: 2624029064, 2624022549
  • Fax: 2624029083
  • Email: [email protected]

Ιστοσελίδα Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας: www.arxaiaolympia.gov.gr

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας www.arxaiaolympia.gov.gr

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Είδος σύμβασης: ΕΡΓΟ

Τόπος Εκτέλεσης σύμβασης: NUTS EL633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ), NUTS EL636 (ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)

Διαδικασία Ανάθεσης:

Ανοικτή  διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών  δημοσίων  συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν. 4412/16.

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού:

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης , άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:

Ορίζεται η 19/12/2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00π.μ.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών:

Ορίζεται η 23/12/2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00π.μ.

Φάκελοι Προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς θα περιέχονται:

α)   ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” και

β)   ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”

Δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ προϋπολογισμού 400.655,06 ευρώ,      

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της με αριθ. απόφ. Οικονομικής Επιτροπής  286/2022 (ΑΔΑ: 6ΤΦΤΩΨ5-Φ53) εγκεκριμένης Διακήρυξης του έργου του θέματος και να μπορούν να τα επαληθεύσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω Διακήρυξη.

Εγγύηση Συμμετοχής:

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των οχτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών  (8.064,52€).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/84(Α΄188).

Χρηματοδότηση Έργου

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ.  7504/18-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΝ8ΩΨ5-ΑΧΤ) Απόφαση 299/2022  για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004  της ΣΑΕ571, του Π.Δ.Ε. και η υπ. αρ. πρωτ. ΔΟΥ/3177/01-09-2020 (ΑΔΑ: 64ΣΓ465ΧΘΞ-ΝΚΝ) Απόφαση Ένταξης με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, με Κ.Α. τρέχοντος προϋπ/σμου 02.64.7323.05

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

Δεν προβλέπεται χορήγηση πριμ.

Προθεσμία Εκτέλεσης

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή και την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της Σύμβασης.

Δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες.

Διαδικασίες προσφυγής

Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης και συγκεκριμένα:

Τυχόν προσφυγές υποβάλλονται ενώπιον της ΑΕΠΠ εντός προθεσμίας (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Η προδικαστική προσφυγή με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ. αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν ητ σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016

Λοιπές πληροφορίες

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

 Αρχαία Ολυμπία, 30/11/2022      
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  

Αρχεία άρθρου