• Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
 • ΑΡ. ΜΕΛ.: 48/2020
 • CPV: 45212200-8
 • εκτιμώμενης αξίας: 670967,74 ευρώ προ Φ.Π.Α. (24%)
 • Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
 • Σύντομη περιγραφή έργου:

Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες αποπεράτωσης των γηπέδων ποδοσφαίρου στις ΤΚ Πλατάνου, Πελοπίου, Στρεφίου, Σμίλα με όλες τις απαραίτητες εργασίες προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για την λειτουργία τους, σύμφωνα με το Ν. 2725/1999 άρθρο 56Β/ΦΕΚ3568/10-10-2017, δημιουργία χώρου ιατρείου και εξοπλισμός του, επισκευαστικές οικοδομικές εργασίες κλπ. Εργασίες βελτίωσης φωτισμού του ανοιχτού αθλητικού κέντρου και συντήρησης ξύλινων επιφανειών κλειστού γυμναστηρίου ΤΚ Αρχαίας Ολυμπίας, κατασκευή μπάρας εκκίνησης στην πίστα motocross στο γήπεδο Πλατάνου και κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου 5×5 στις ΤΚ Αρχαίας Πίσας, Ηράκλειας, Αχλαδινής, Ξηροκάμπου, Κούμανι, Πέρσαινας, Χελιδονίου, Νεμούτας και στον οικισμό Πανόπουλου της ΤΚ Αντρωνίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Συγκεκριμένα προτείνεται η κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5×5 διαστάσεων αγωνιστικού χώρου 40,00×20,00μ. σύμφωνα με τις τρέχουσες προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ
 • Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
 • NUTS: EL633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ), EL636 (ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)
 • Δ/νουσα Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.- ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
 • Διεύθυνση: οδός Χ. Κοσμοπούλου αριθ. 1, Τ.Κ. 27065, Αρχαία Ολυμπία
 • Πληροφορίες: Αιμιλία Χριστάκη, Αθανάσιος Μπέλτσος
 • Τηλέφωνα: 2624029064, 2624022549
 • Fax: 2624029083
 • Ε-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας: www.arxaiaolympia.gov.gr

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας www.arxaiaolympia.gov.gr

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Είδος σύμβασης: ΕΡΓΟ

Τόπος Εκτέλεσης σύμβασης: NUTS EL633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ), NUTS EL636 (ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)

Διαδικασία Ανάθεσης:

Ανοικτή  διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών  δημοσίων  συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν. 4412/16.

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού:

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης , άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:

Ορίζεται η 23/07/2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00π.μ.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών:

Ορίζεται η 30/07/2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00π.μ.

Φάκελοι Προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς θα περιέχονται:

α)   ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” και

β)   ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”

Δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ προϋπολογισμού 531.748,64 ευρώ,     

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ προϋπολογισμού 135.306,47 ευρώ

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της με αριθ. απόφ. Οικονομικής Επιτροπής  159/2021 (ΑΔΑ:66ΚΕΩΨ5-Τ8Ρ) εγκεκριμένης Διακήρυξης του έργου του θέματος και να μπορούν να τα επαληθεύσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω Διακήρυξη.

Εγγύηση Συμμετοχής:

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών  χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ  (13.420,00€)

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/84(Α΄188).

Χρηματοδότηση Έργου

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ.πρωτ.  1831/19-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΕΗΩΨ5-ΣΘ5) Απόφαση 105/2021  για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 832.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου 2020ΕΠ00100016  της ΣΑΕΠ001, του Π.Δ.Ε. και η υπ. αρ. 138176/28-12-2020  (ΑΔΑ: ΩΧΡΕ46ΜΤΛΡ-ΧΨΨ) Απόφαση 2519/2020 με την οποία εγκρίθηκε η ΣΑΕΠ 001 με Κ.Α. τρέχοντος προϋπ/σμου 61.7326.11

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

Δεν προβλέπεται χορήγηση πριμ.

Προθεσμία Εκτέλεσης

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή και την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της Σύμβασης.

Δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες.

Διαδικασίες προσφυγής

Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης και συγκεκριμένα:

Τυχόν προσφυγές υποβάλλονται ενώπιον της ΑΕΠΠ εντός προθεσμίας (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345-374)

Λοιπές πληροφορίες

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

 Αρχαία Ολυμπία, 06/07/2021      
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  

Αρχεία άρθρου