Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΛΑΛΑ ΚΑΙ Τ.Κ. ΣΜΙΛΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

 • ΑΡ. ΜΕΛ.: 16/2019
 • CPV: 45212200-8
 • εκτιμώμενης αξίας: 483.870,97 € προ Φ.Π.Α. (24%)
 • Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

Σύντομη περιγραφή έργου:

Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες βελτίωσης των γηπέδων ποδοσφαίρου της Τ.Κ. Λάλα και Τ.Κ. Σμίλα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Στην Τ.Κ. Λάλα, θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής γηπέδου με συνθετικό χλοοτάπητα, εμβαδού 5.500,00 τ.μ. περίπου. Αφού προηγηθεί η εκσκαφή προκειμένου να απομακρυνθούν τα φυτικά, σε όλη την επιφάνεια που προβλέπεται η τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα, θα γίνουν οι απαιτούμενες επιχώσεις και η συμπίκνωση της σκάφης και στη συνέχεια θα διαστρωθούν τα υλικά υπόβασης.

Θα κατασκευαστεί  δίκτυο αποστράγγισης, δίκτυο άρδευσης και θα τοποθετηθεί ο συνθετικός χλοοτάπητας.

Στην Τ.Κ. Σμίλα, θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής γηπέδου με συνθετικό χλοοτάπητα, εμβαδού 7.000,00 τ.μ. περίπου. Αφού προηγηθεί η εκσκαφή προκειμένου να απομακρυνθούν τα φυτικά, σε όλη την επιφάνεια που προβλέπεται η τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα, θα γίνουν οι απαιτούμενες επιχώσεις και η συμπίκνωση της σκάφης και στη συνέχεια θα διαστρωθούν τα υλικά υπόβασης.

Θα κατασκευαστεί  δίκτυο αποστράγγισης, δίκτυο άρδευσης και θα τοποθετηθεί ο συνθετικός χλοοτάπητας.

Στην παρούσα μελέτη προβλέπεται και η προμήθεια του ποδοσφαιρικού εξοπλισμού ήτοι εστίες ποδοσφαίρου και πάγκοι αναπληρωματικών παικτών.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ

 • Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
 • NUTS : EL633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ), EL636 (ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)
 • Δ/νουσα Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.- ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
 • Διεύθυνση: οδός Χ. Κοσμοπούλου αριθ. 1, Τ.Κ. 27065, Αρχαία Ολυμπία
 • Πληροφορίες: Χρήστος Γιαννόπουλος, Αθανάσιος Μπέλτσος
 • Τηλέφωνα: 2624029064, 2624022549
 • fax: 2624029083
 • e-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας: www.arxaiaolympia.gov.gr

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας www.arxaiaolympia.gov.gr

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Είδος σύμβασης: ΕΡΓΟ

Τόπος Εκτέλεσης σύμβασης: NUTS EL633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ), NUTS EL636 (ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)

Διαδικασία Ανάθεσης:

Ανοικτή  διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών  δημοσίων  συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν. 4412/16.

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού:

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης , άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:

Ορίζεται η 29/08/2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00π.μ.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών:

Ορίζεται η 02/09/2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00π.μ.

Φάκελοι Προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς θα περιέχονται:

α)   ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” και

β)   ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”

Δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας

 • ΠΡΑΣΙΝΟΥ προϋπολογισμού 483.280,29 ευρώ,      

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της με αριθ. απόφ. Οικονομικής Επιτροπής  163/2022 (ΑΔΑ: Ω802ΩΨ5-ΖΡΦ) εγκεκριμένης Διακήρυξης του έργου του θέματος και να μπορούν να τα επαληθεύσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω Διακήρυξη.

Εγγύηση Συμμετοχής:

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εννέα  χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά  (9.677,42€).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/84(Α΄188).

Χρηματοδότηση Έργου

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ.  1765/30-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΟ2ΩΨ5-ΑΨΚ Απόφαση 148/2022  για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 600.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου 2017ΣΕ05500010  της ΣΑΕ055, του Π.Δ.Ε. και η υπ. αρ. πρωτ. 31884/23-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΒΡ46ΜΤΛ6) Απόφαση Ένταξης με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, με Κ.Α. τρέχοντος προϋπ/σμου 61.7326.06

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

Δεν προβλέπεται χορήγηση πριμ.

Προθεσμία Εκτέλεσης

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή και την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της Σύμβασης.

Δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες.

Διαδικασίες προσφυγής

Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης και συγκεκριμένα:

Τυχόν προσφυγές υποβάλλονται ενώπιον της ΑΕΠΠ εντός προθεσμίας (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Η προδικαστική προσφυγή με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ. αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν ητ σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016

Λοιπές πληροφορίες

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

 Αρχαία Ολυμπία, 08/08/2022      
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  

Αρχεία άρθρου