Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, μέσω του Κέντρου Κοινότητας, ενημερώνει τους πολίτες ότι βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 71670 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Αντικατάσταση της αριθμ. Δ13 οικ. 10747/256/6.3.2019 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης” (Β΄ 792/2019), η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (4500, τ. Β’),  επήλθαν σημαντικές αλλαγές για το συγκεκριμένο επίδομα. Όπως ενημερώνει η Αντιδήμαρχος Υγείας – Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Ρόη Αντωνοπούλου, οι αλλαγές  συνοψίζονται στα εξής:

α) Όλες οι αιτήσεις έχουν διάρκεια ισχύος έξι μήνες και με την πάροδο του ανωτέρω διαστήματος ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση για να συνεχίσει να επιδοτείται από το πρόγραμμα.

β) Δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης με χειρόγραφο μισθωτήριο αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην ΠΟΛ1028/23.1.2015, και για τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα σύναψης ηλεκτρονικού μισθωτηρίου για συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτήτων/ακινήτων.

γ) Σε περίπτωση νοικοκυριού με ανήλικα τέκνα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση, απαιτείται αφενός η εγγραφή τους στο σχολείο για το τρέχον σχολικό έτος, αφετέρου η επαρκής φοίτησή τους για το αμέσως προηγούμενο σχολικό έτος, προκειμένου τα εν λόγω νοικοκυριά να υποβάλουν αίτηση για το Επίδομα Στέγασης. Η τελευταία προϋπόθεση θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του.

δ) Σχετικά με τα κριτήρια διαμονής ο δικαιούχος του επιδόματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης, όπως αποδεικνύεται από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά. Ειδικά οι πολίτες τρίτων χωρών, πρέπει, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι του επιδόματος, να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τα τελευταία δώδεκα (12) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης, αποδεικνύοντας το νόμιμο και το μόνιμο της διαμονής τους. Εξαίρεση αποτελούν οι πολίτες τρίτων χωρών που είχαν κριθεί δικαιούχοι του επιδόματος στέγασης πριν τις 03-02-2020, για τους οποίους ελέγχεται η νομιμότητα και μονιμότητα της διαμονής κατά την τελευταία πενταετία.

ε) Πλέον, κανένα μισθωτήριο μεταξύ συγγενών α’ βαθμού δε γίνεται δεκτό για επιδότηση από το πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η σχέση συγγένειας αφορά το σύνολο των μελών του νοικοκυριού, κι όχι μόνο τον αιτούντα.

στ) Εξαιρούνται από το πρόγραμμα τα νοικοκυριά που μισθώνουν κατοικία για την οποία είχε δηλωθεί παραχώρηση εντός των τριών τελευταίων ετών πριν την υποβολή της αίτησης.

ζ) Αυξάνεται το διάστημα ανάκλησης αίτησης σε περίπτωση αποτυχίας πίστωσης του επιδόματος από τρεις σε τέσσερις αποτυχημένες εντολές.

η) Ανακαλείται η αίτηση σε περίπτωση θανάτου αιτούντα και για το πολυπρόσωπο νοικοκυριό. Η αίτηση ανακαλείται είτε αυτοδίκαια κατόπιν ηλεκτρονικής διασταύρωσης, είτε κατόπιν αίτησης μέλους του νοικοκυριού.

θ) Δίνεται η δυνατότητα εισήγησης για αναδρομική καταβολή του επιδόματος σε περιπτώσεις που η αίτηση δεν έχει υποβληθεί για λόγους που τεκμηριωμένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του δικαιούχου.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τις υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στο ακόλουθο τηλέφωνο: 2624022549, εσωτερικό:5.

Στο πλαίσιο προστασίας και διασφάλισης της υγείας των πολιτών και των εργαζομένων από τη διάδοση του κορωνοϊού Covid-19 και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η υποστήριξη για την υποβολή των αιτήσεων για το επίδομα στέγασης θα γίνεται κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας (ραντεβού). Το Κέντρο Κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest