Σχετικά:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας κατ’ εφαρμογή: – Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 – Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 – Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β/2017)
θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) διαγωνισμού έργου της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ (ηλεκτρονικό μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων). Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του: • ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας» • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 571 ΠΔΕ
Η επιτροπή διενέργειας κληρώσεων του άρθρου 5 παρ. 5.4.1 της υπ΄ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 Απόφασης, η οποία ορίστηκε για την διενέργεια των ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ. για το έτος 2019, με την υπ’ αριθμ. 41/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΝΜΩΨ5-ΜΥΩ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:
Τακτικά μέλη Μπέλτσος Αθανάσιος , Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός, ως Πρόεδρος Δρακούλη Τασία, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, ως γραμματέας Αναπηρωματικά μέλη Ελένη Βελισσάρη, Πολιτικός Μηχανικός, ως Πρόεδρος Χριστάκη Αιμιλία, Πολιτικός Μηχανικός, ως Γραμματέας
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14-08-2019 και ώρα 10:15 π.μ., στην έδρα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Χ. Κοσμόπουλου 1, 27065, Αρχαία Ολυμπία μέσω της ιστοσελίδας https :// mimed . ggde . gr . Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας https :// www.arxaiaolympia.gov . gr

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών https :// www.ggde.gr

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest